Filter is actief:
U bekijkt nu enkel weblogs van Jan Waterlander

Gûchelje mei banesifers

23. januari 2019, door Jan Waterlander

It hat der alles fan dat der gûchele wurdt. Gûchele mei sifers om de werklikheid te ferkleurjen! En dit oer de rêch fan al dy minsken dy’t wurkje wolle en kinne en, nettsjinsteande de sifers, net oan it wurk komme.

Wurk meitsje fan wurk is wat oars as earst mei in antwurd komme en dan in som betinke... Sa kin elk him ryk rekkenje.

Werkenbere folksfertsjintwurdigers?

22. januari 2019, door Jan Waterlander

De opkomst by ferkiezings is goed 50%. Fan de útbrochte stimmen, hast 265.000, binne noch gjin 90.000 útbrocht op in steatelid dat ein desimber 2015 noch diel útmakke fan Provinsjale Steaten. Sa’n 20% fan ’e stimmen is útbrocht op in kandidaat dy’t wol op ’e list stie, mar net keazen is.

Mooglik rekkenje ik min, mar neffens my ha de 43 steateleden dan 17% fan it tal minsken mei stimrjocht as persoan binnenhelle. Koprinners binne, yn folchoarder, de listlûkers fan SP, PVV, 50PLUS en PvdD.

Digitalisearring slút in protte âlderen út!

21. januari 2019, door Jan Waterlander

It is fan grut belang omtinken te jaan oan letterswakkens. Minsken dy’t om hokfoar reden dan ek net goed lêze of skriuwe kinne, ha rjocht op ekstra omtinken. Mar de groep minsken dy’t troch de digitalisearring op efterstân set wurde, is folle grutter en dêr wurdt meastentiids oan foarbygongen! Dat dizze minsken har dêrtroch ûnnoadich ûnwis, ôfhinklik en kwetsber fiele, is net allinnich harren probleem. It moat in probleem fan ús allegear wêze.

Stimme as je âld binne

18. januari 2019, door Jan Waterlander

Yn ’e oanrin nei de kommende ferkiezings wurdt flink besocht jongeren nei it stimlokaal te krijen. Dat is terjochte. Mar hoe sit dat mei âlderen? En wa stean dêrby stil?

Ald en nij

01. januari 2019, door Jan Waterlander

Ik tink oan de minsken foar wa’t in lokkich nijjier in lúkse is en de waan fan ’e dei de realiteit. Yn dy gefallen is it better om elkoar in lokkige nije dei te winskjen. Alle dagen. Lit dat dan myn goeie foarnimmen wêze foar dit nije jier.