Hoesa een partij foar ien ûnderwerp?

Kom ik op het congres van Zorgbelang een oude bekende tegen, bekend van een wat ik noem traditionele politieke partij en plotseling word ik weer eens geconfronteerd met het beeld van "one issue partij". Alsof 50PLUS zich maar met één onderwerp zou bezig houden... Onzin natuurlijk!

Huidige en toekomstige 50plussers hebben natuurlijk belang bij, en een mening over, ALLE politiek maatschappelijke vraagstukken. 50PLUS benadert die vraagstukken vanuit het perspectief van huidige en toekomstige 50plussers.

Alsof een christelijke partij dan ook een one issue partij zou zijn, de VVD er alleen voor middenstanders en ondernemers zou zijn of de PvdA zich alleen druk zou maken over "arbeiders"...

Over "één onderwerp partijen" gesproken...
Feit is dat in veel wijken en dorpen al de helft van de bevolking 50 jaar of ouder is en dat het aantal ouderen de komende jaren verder toeneemt. Deze ouderen hebben altijd belasting betaald en betalen die nog steeds. Logisch dat zij zich politiek willen laten vertegenwoordigen om invloed uit te kunnen oefenen op in welke mate en waaraan dat geld wordt besteed.
50plussers stemmen (nog) niet allemaal op 50PLUS. Dat betekent volgens mij dat ook alle andere partijen oog zouden moeten hebben voor dit deel van hun kiezers.

Zij die beweren actief te zijn voor "een brede volkspartij" lijken soms nog meer "one issue" na te streven en dat is: het willen uitoefenen van macht en invloed over de rug van grote groepen kiezers.

Steeds meer 50plussers voelen zich door "oude partijen" in de steek gelaten. Ook waar politieke kleur in de genen lijkt te zitten van kiezers ontstaat bewustzijn, dat ouderen onrecht wordt aangedaan, dat ze niet serieus worden genomen en als sluitpost worden gezien. Maar ook de jongeren worden oud en hebben er recht op dat er ook nu al beslissingen worden genomen waar zij wat aan hebben. Veel jongeren worden door de leefomstandigheden van hun ouders en grootouders geconfronteerd met effecten van demografische ontwikkelingen. Dat vraagt om leeftijdsbewuste politiek!

Dit betreft niet alleen AOW, pensioenen en dus koopkracht, maar ook werkgelegenheid, zorg, wonen, recreatie, leefbaarheid, openbaar vervoer en ja vrijwel elk onderwerp.

In Fryslân verkeren we in de gunstige positie, dat het college van Gedeputeerde Staten en de Provinciale Staten in het coalitieakkoord, op ons nadrukkelijk verzoek, aandacht voor de positie van ouderen heeft benoemd. Het college wil met betrekking tot ouderen "inclusief beleid" voeren. Dat betekent dat in principe bij elk onderwerp bekeken wordt wat de effecten zijn voor huidige en toekomstige ouderen. Wij zijn daar natuurlijk blij mee en zullen er, met andere partijen, op toezien dat dit ook gebeurt.

En hopelijk zullen steeds meer kiezers er op toezien, op welke manier en met welk effect, 50PLUS en de andere partijen dat doen en dat bij de volgende verkiezingen bij hun afwegingen betrekken.

 


Geschreven op 29. oktober 2015 door Jan Waterlander

Heeft u een mooi verhaal? Stuur dan uw verhaal in voor ons gastblog; een podium voor iedereen! Een verhaal insturen kan via onze contactpagina en via ons e-mailadres; info@50plus.frl