Speerpunten verkiezingsprogramma 50PLUS Friesland 2019 - 2023

Het complete verkiezingsprogramma 50PLUS Friesland 2019-2023 vindt u hier in PDF.

In het verkiezingsprogramma van 50PLUS Friesland 2019-2023 wordt in 10 speerpunten aangegeven waar 50PLUS Fryslân voor staat bij grote Friese maatschappelijke vraagstukken. Zoals afnemende bevolkingsgroei en verouderende bevolking, vitaal houden van onze dorpen, wijken en binnensteden, wonen, zorg en zorgvoorzieningen, openbaar vervoer, Friese taal en cultuur, energietransitie, natuur, landbouw, zorgvuldig ruimtegebruik en werkloosheid onder 50plussers.

50PLUS Friesland benadert maatschappelijke vraagstukken vanuit het perspectief van huidige en toekomstige ouderen. Demografische aspecten worden daarom altijd bij onderwerpen betrokken. De menselijke maat is zo veel mogelijk sturend.

Friesland is een typische plattelandsprovincie met slechts enkele grote plaatsen en honderden dorpen , met oog voor de verschillende culturen die met elkaar samen leven. En met veel initiatieven 'van onderop' (iepen mienskip). We mogen ons gelukkig prijzen dat we leven in een provincie waar de fysieke en sociale veiligheid groot is. Dat willen wij zo houden.

De Friese maat is kleinschalig en vereist een eigen Friese aanpak, waarin we problemen samen oplossen. Provinciale en gemeentelijke politiek, Wetterskip, bedrijven, organisaties,  burgers, boeren en buitenlui.  Samen vormen zij de Friese mienskip. In die kleinschalige samenleving neemt de bevolkingsgroei af, maar dat geldt niet voor vergrijzing die alleen maar toe zal nemen.

50PLUS wil zich hier niet bij neerleggen. Wat 50PLUS betreft zal de provincie zich daarom ook in gaan zetten tot vergroting van economische activiteiten in Fryslân. Niet om bedrijven veel winst te laten maken. Niet met vervuilende industrie. Maar juist activiteiten gericht op circulariteit en duurzaamheid. Een grotere economische activiteit in onze provincie leidt tot een evenwichtiger samenstelling van de bevolking. Daardoor kan de zorg van jong voor oud - en andersom! - beter geborgd worden.

Friesland is ook een bijzondere provincie met ca. 650.000 inwoners, waarvan een deel leeft op de eilanden, onze parels in de Waddenzee.  50PLUS wil dat de provincie zich nationaal en internationaal inzet om ook deze goed bereikbaar te houden, met ook een goed economisch en ecologisch klimaat.

Ook Fryslân heeft te maken met toenemende individualisering. Dat kan negatieve gevolgen hebben, zoals toename van eenzaamheid. Tegelijk is de traditie van zelforganisatie en coöperatief samenwerken in Fryslân ook vandaag de dag springlevend. De provincie moet als partner daar aan bij blijven dragen en dit mienskip-gevoel versterken.

In de afgelopen Statenperiode heeft de 50PLUS fractie zich sterk gemaakt voor een nieuwe manier van besturen. We hebben daarin zelf initiatief genomen en alle voorstellen die dat bevorderen gesteund. We nemen dat ook als uitgangspunt voor de komende periode. Zoals het Recht van uitdaging, dat inwoners en hun sociale verbanden uitdaagt om provinciale taken over te nemen. En het bevorderen en steunen van maatschappelijke initiatieven van onderop op het gebied van bijvoorbeeld wonen, zorg, cultuur en energietransitie.

Dat betekent ook loslaten door de politiek van ‘voor vier jaar in beton gegoten’ afspraken binnen een coalitie. In plaats daarvan komt besturen op hoofdlijnen door Provinciale Staten. 50PLUS stelt daarom voor te komen tot een Statenprogramma in plaats van een gedetailleerd coalitieprogramma van enkele partijen. Gedeputeerden worden daarin benoemd op basis van een profiel. Gedeputeerden hoeven dus niet partij gebonden te zijn.

In de komende jaren staat de invoering van de Omgevingsvisie Fryslân op de agenda. De landelijke Omgevingswet legt vast dat besluitvorming op een zo laag mogelijk niveau ligt. Gemeenten krijgen dus een meer belangrijke taak. Ook legt de Omgevingswet vast dat burgers, bedrijven en organisaties daarbij  in het vroegst mogelijke stadium mee aan tafel zitten. 50PLUS wil voorkomen dat die zeggenschap van burgers een lege huls is.  Wij willen daarom dat de medezeggenschap door burgers over de inrichting van de eigen omgeving door de provincie gegarandeerd wordt. Daarom wil 50PLUS dit laten opnemen in de provinciale Omgevingsverordening.

Voor het tijdvak 2019 – 2023 zijn door 50PLUS afdeling Friesland tien speerpunten geformuleerd. Ieder speerpunt is verder uitgewerkt in een programma. Klik hier voor het complete verkiezingsprogramma 50PLUS Friesland.

1. Wonen
Blijvend betaalbaar, goed en veilig wonen voor alle inwoners van de provincie Friesland en ouderen in het bijzonder. Ook op het platteland. Leeftijdsbestendig en energiezuinig.

2. Zorg en welzijn
50PLUS wil dat de provincie de regie heeft bij bovenlokale spreiding van maatschappelijke-, zorg- en gezondheidsvoorzieningen en garandeert dat die voldoende beschikbaar en bereikbaar zijn. Met zeggenschap van de gebruikers.

3. Leefbaarheid
Om dorpen en wijken leefbaar te houden moet het voorzieningenniveau op peil worden gehouden. Leefbaarheid valt of staat met het behouden van vitale, goed georganiseerde leefgemeenschappen met voldoende zorg en bereikbare ontmoetings-, zorg- en gezondheidsvoorzieningen.

4. Regionale economie
De provincie bevordert gezonde groei van de economie, werkgelegenheid en nieuwe kennis. Gericht op circulariteit, duurzaamheid en schone industrie. De provincie stimuleert extra kansen voor 50plussers op de arbeidsmarkt.

5. Landbouw, landschap en natuur
Het mooie Friese landschap gaat achteruit. Uitbreiding van natuur en landschap, herstel van de biodiversiteit en een oplossing zoeken voor de veenweideproblematiek. Natuurinclusieve landbouw wordt bevorderd, in samenspraak met en behoud van een levensvatbaar boeren (familie)bedrijf.

6. Cultuur, sport, recreatie en erfgoed
Behoud van cultuur en taal vereist een eigen Friese culturele infrastructuur. Meer geld voor - actieve en passieve – kunst, cultuur en sport. Toegankelijk in prijs en tijdstip voor alle inwoners, waaronder senioren en mensen met lage inkomens.

7. Milieu, energie en klimaat
Energie-transitie krijgt hoge prioriteit. Daarbij bepalen provincie, gemeenten en de Fryske mienskip met elkaar hoe en met welke middelen Fryslân omschakelt naar niet–fossiele energie. Productie van coöperatieve Mienskipsenergie is daarbij uitgangspunt. Isolatie van gebouwen moet voorrang krijgen.

8. Openbaar vervoer en infrastructuur
Goed openbaar vervoer in beschikbaarheid, afstand en prijs. Ook op het platteland. Voor scholieren, volwassenen en ouderen! Geen tunnelvisies bij meer asfalt en grotere vaarwegen. Nieuwe infra sober en doelmatig uitvoeren. Innovatie binnen openbaar bevorderen.

9. Openbaar bestuur samen met bevolking
Fryslân heeft als typische plattelandsprovincie in een snel veranderende samenleving een herkenbaar en benaderbaar bestuur nodig. Nieuwe politiek vereist dat de provincie van buiten naar binnen werkt en zo burgers meer en serieus betrekt bij maatschappelijke opgaven. Daarbij is en blijft Fryslân een zelfstandige bestuurlijke eenheid.

10. Financiën
50PLUS staat voor een sober en doelmatig financieel beleid.


Lees verder:
- verkiezingsprogramma 50PLUS Fryslân 2019 - 2023
- verkiezingsprogramma 50PLUS Fryslân 2015 - 2019

Verkiezingswebsite 50PLUS Fryslân: www.stem50plusfryslan.frl