Speerpunten 50PLUS Fryslân 2015 - 2019

Naast landelijke speerpunten heeft 50PLUS Friesland punten die aansluiten bij de situatie in Fryslân.

Het "krimp"-fenomeen

Fryslân is een typische plattelandsprovincie. Tweederde deel van de bevolking (ca. 646.000 inwoners) woont in een dorp: de provincie telt 348 dorpen met minder dan 1.500 inwoners, waarvan tweehonderd dorpen met zelfs minder dan vijfhonderd inwoners.

In Friesland doet zich bij de dorpen het fenomeen “krimp” voor. Jongeren trekken weg, de dorpsbevolking neemt af, voorzieningen verdwijnen en de ouderen blijven achter. Met vergrijzing van de dorpen als gevolg.

Op het platteland

Vooral op het platteland komen dan ook voorzieningen onder druk te staan en zal de huisvestingsvraag veranderen door het toenemend aantal ouderen. De prognoses zijn dat in de toekomst de bevolking in veel plattelandsgemeenten voor meer dan 30% uit 65-plussers zal bestaan.

Het zijn van een plattelandsprovincie heeft ook positieve waarden: rust, ruimte, betrokkenheid, veel natuur, bloeiend verenigingsleven met veel vrijwilligers, dorpshuizen, je vrij voelen en één zijn met de omgeving. Maar tegelijk ligt hier ook de kwetsbaarheid, waar het gaat om werkgelegenheid, winkels, scholen, zorg en openbaar vervoer.

De speerpunten

  1. Bevorderen van goede, toekomstgerichte woonmogelijkheden voor alle inwoners van de provincie Friesland en ouderen in het bijzonder.
  2. Het voorzieningenniveau van dorpen en wijken op peil houden zodat ze leefbaar blijven. Behoud van vitale leefgemeenschappen met voldoende en bereikbare zorg- en gezondheidsvoorzieningen. Oog hebben voor kleinschaligheid.
  3. Zorg voor behoud van goede en voldoende onderwijs-/scholingsmogelijkheden voor zowel jong als oud.
  4. Bevorderen van de werkgelegenheid, het stimuleren van ontwikkeling van nieuwe kennis en een gunstig ondernemersklimaat. Stimuleren van kansen voor ouderen op de arbeidsmarkt.
  5. Behoud van het landschap. Uitbreiden van natuur en landschap en de mogelijkheden voor recreatie en toerisme. Daarbij aandacht voor het levensvatbaar houden van het (moderne) boerenbedrijf.
  6. Stimuleren van de Friese taal en cultuur en streven naar een borging dat het een plek houdt in de samenleving.
  7. Stimuleren van het gebruik van duurzame goederen/producten, het bewust omgaan met energie en het bevorderen van onderzoek naar en het gebruik van duurzame /alternatieve energiebronnen.
  8. Aandacht voor sociale veiligheid en openbare orde. Terugdringen van de bureaucratie en meer politie dichtbij de bevolking. Korte aanrijtijden voor politie, ambulance en brandweer.
  9. Bevorderen van een goede verkeersinfrastructuur, zowel binnen de provincie als met de andere delen van Nederland.
  10. Friesland is en blijft een zelfstandige bestuurlijke eenheid (eventueel als een soort supergemeente) met toegewezen taken en de daarbij horende bevoegdheden.