Worden de veenweiden een tweede 'Groningen'?

Foto Niels Westra

Jarenlang is het waterpeil in de veenweidengebieden te laag ingesteld. Dit gedaan om de boeren, die met steeds zwaarder materieel de weilanden op wilden, terwille te zijn. Hun machines zouden anders in de drassige ondergrond weg zakken. Het neveneffect is echter dat de fundering onder de huizen (die voor het behoud vochtig moesten blijven) aangetast zijn, Bij sommige bewoners zo sterk dat hun huis op instorten staat. Toen het onderwerp ter bespreking kwam in de Statenvergadering van 26 mei is toegezegd (door de Provincie én Wetterskip) dat er naar oplossingen voor deze problemen gezocht zou worden. Er zou een 'funderingstafel' komen, waar bewoners aan zouden mogen schuiven. En er zou gezocht worden naar 'steunfinanciering'. Dinsdag 21 september heeft het Wetterskip aangegeven 'garant te willen staan voor een lening, die de bewoners van het funderingsfonds (onderstrikte voorwaarden) zouden kunnen krijgen'. Maar dan moest ook de Provincie daar een deel van voor haar rekening nemen. Het gaat dan om € 160.000 met een aandeel van de Provincie van € 80.000. Provinciale Staten is hierdoor overvallen en een achttal parttijen (w.o. 50PLUS Fryslân) vraagt zich af of deze maatergelen wel voldoende zijn voor de bewoners bij wie het water aan de lippen staat. Daarom hebben deze partijen vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten en het volgende persbericht verzonden.

"Acht fracties (GL, PvdD, SP, D66, FNP, PvdA, 50PLUS, ChristenUnie) uit de Provinciale Staten stellen samen vragen aan het college van Gedeputeerde Staten over de stand van zaken rond de verzakkende huizen in het veengebied bij Wolvega. De fundering van deze huizen is zodanig aangetast dat er direct actie nodig is. De partijen willen weten of er goed onderzoek is gedaan naar de hoogwatercircuits die de huizen hadden moeten beschermen tegen de lage waterpeilen in de gebieden ernaast. Ze willen weten wat Gedeputeerde Staten en het Wetterskip gaan doen. Ook willen de partijen duidelijkheid over de afspraken met het Wetterskip rond de financiering van deelname aan het landelijk fonds funderingsherstel.

Jochem Knol namens de acht fracties: “De bewoners van huizen die verzakt zijn door te lage waterpeilen zijn in een soort niemandsland terechtgekomen. Uit onderzoek blijkt dat de hoogwatercircuits de huizen niet afdoende beschermen. De verantwoordelijkheid daarvoor wordt als een hete aardappel heen en weer geschoven. De bewoners hebben tot nog toe geen oplossing voor hun probleem, terwijl hun huizen steeds verder wegzakken. Wij willen weten hoe het zit met de hoogwatercircuits en de besluiten daarover. Ook willen we weten welke acties Gedeputeerde Staten en het Wetterskip voor ogen hebben in deze situatie. De hoogte van de peilen in het veenweidegebied is namelijk een gezamenlijke verantwoordelijkheid van provincie en Wetterskip”.

Funderingstafel
De partijen willen verder weten wat de stand van zaken is rond de funderingstafel. Ze willen graag een gesprek met de (onafhankelijke) voorzitter van deze tafel. De funderingstafel is ingesteld om de bewoners zelf mee te laten praten over de problematiek.

Provinciale Staten niet geïnformeerd
In het Algemeen Bestuur van het Wetterskip is op 28 september een besluit voorgelegd over deelname aan het ‘landelijke fonds duurzaam funderingsherstel’. Volgens dit besluit is een voorwaarde dat de Provincie de helft van de kosten voor zijn rekening neemt middels een afkoopsom. Wopke Veenstra (FNP) “We willen heel graag weten waarom Provinciale Staten hierover niet zijn ingelicht. Zijn Gedeputeerde Staten al akkoord gegaan met de genoemde regeling? En klopt het dat burgers, voor wie het advies geldt “slopen en nieuw bouwen” geen gebruik kunnen maken van deze regeling?”

 

De geplaatste foto stond al bij een artikel in de Leeuwarder Courant van 24 oktober 2020 (!!) en het bijschrift luidde: "Bewoners Pieter en Ellen Dekker, Rob de Wind, Ben en Ike Naafs en senior consultant Mark Born van het Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek voor de boerderij van de familie Dekker. Hun woning zal naar verwachting binnen nu en vijf jaar instorten. FOTO NIELS WESTRA. Artikel geschreven door Jantien de Boer.