Veel onderwerpen - twee drukke Statendagen

Na het zomerreces heeft Provinciale Staten twee dagen uitgetrokken om vele onderwerpen te behandelen.

Omgevingsvisie

Belangrijkste onderwerp was het vaststellen van de definitieve omgevingsvisie. We hebben er al eerder over geschreven: de (rijks-)overheid heeft een proces ingezet waarbij op de duur de burger, die iets wil,  niet te horen krijgt “nee het mag niet, tenzij….” maar “ja dat mag, mits…”

In voorbereiding daarop moesten naast de nationale overheid en de gemeenten ook de provincie een zogenaamde POVI (Provinciale Omgevings Visie) opstellen. Het concept van verleden jaar is ter consultatie voorgelegd aan de bevolking (daar komen we op terug) en nu moesten er definitieve klappen op geslagen worden.

50PLUS heeft kritisch gereageerd op het consultatietraject. Theun Wiersma had bij het bespreken van de conceptversie nog zo gevraagd om de bevolking duidelijk voor ogen te houden dat er een belangrijk stuk ter inspraak lag. Maar bij een paar klein opmerkingen in de wekelijkse provinciale advertenties in de LC en het Friesch Dagblad en twee inloopbijeenkomsten op een tijdstip waarop vrijwel iedereen werkt is het gebleven. In het vervolg moeten consultaties wat ons betreft beter.

Verder misten we nog steeds in het stuk de erkenning dat zo’n 50% van de bevolking 50 jaar of ouder is. En dat die groep de komende tijd alleen maar zal toenemen. Het is 50PLUS er niet om te doen de belangen van mensen onder de 50 onder het tapijt te schuiven, maar de wensen en behoeften qua wonen, werk, mobiliteit, zorg e.d. ligt bij 50 plussers nu eenmaal anders dan bij 50 minners. En daar moet een betere balans in gevonden gaan worden, zo vindt 50PLUS. Een meerderheid van provinciale statenleden was het met Theun Wiersma eens en een amendement daarover is dan ook aangenomen.

Startnotities

Er werden ook een aantal ‘startnotities’ besproken. Dit is een nieuwe werkwijze binnen de Staten en mede ingegeven door de wens van 50PLUS in de vorige Statenperiode om bestuurlijk te vernieuwen en de Statenleden meer te zeggen te laten hebben. Voorheen vormde Gedeputeerde Staten hun beleid uiteraard in samenspraak met de coalitiepartijen; de partijen die een gedeputeerde hadden geleverd. De beleidsplannen werden dan weliswaar met nog wat keuzemogelijkheden aan de Statenleden voorgelegd, maar waren toch al redelijk in beton gegoten. De ‘coalitiepartijen’ steunden die plannen natuurlijk, maar als ‘oppositie’ moest je hemel en aarde bewegen om een verandering gedaan  te krijgen.

In de huidige  bestuursperiode leggen Gedeputeerde Staten in een startnotitie een denkrichting voor, maar daarop kunnen Provinciale Statenleden – in het openbaar – nog schieten en/of ideeën aandragen. En pas dan wordt het beleidsstuk geschreven.

Zo bracht bij de Startnotie ‘Biodiversiteit’ 50PLUS in dat er onvoldoende analyse was gemaakt voor het voorgestelde beleid. En m.n. dat we in Fryslan om de hete brij heen draaien. Het economisch belang van de boeren gaat vaak vóór het natuurbelang. En dat is schadelijk voor de biodiversiteit. Theun Wiersma wil straks in het definitieve beleidsstuk deze analyse en deze conclusie terug zien.

Bij startnotie ‘Regionale samenwerking’ heeft 50PLUS (weer) aan GS voorgehouden dat het belangrijk is om ervoor te zorgen dat burgers en bedrijven, die met initiatieven komen, ook werkelijk de weg weten te vinden binnen de ‘overheid’ en niet van het kastje (provincie) naar de muur (gemeenten) worden gestuurd.

Naar aanleiding van de Startnotitie ‘Sport’ greep Theun Wiersma nog maar eens terug op de eerder gedane constatering dat de heft van de bevolking 50 jaar of ouder is. Biologisch gezien kunnen mensen zo tot hun 40-ste top- of hoogwaardige sportprestaties leveren. Mensen van boven die leeftijd verlaten dan ook vaak de verenigingen. Maar voor de ‘lijven’ blijft het nodig dat deze regelmatig in beweging zijn. Van welke leeftijd ook. 50PLUS wil dan ook graag in het beleid terug zien hoe daarmee omgegaan zal gaan worden. En dan valt ter aan te denken dat er minder geld gaat naar de topsport (waar maar enkele Friezen van profiteren) en gevoegd wordt bij de breedtesport (voor iedereen.)

Concrete ideeën vanuit 50PLUS waren nog: het maken van een app waarmee mensen elkaar kunnen vinden als ze incidenteel groepsgewijs willen sporten. En meer windbescherming langs fietspaden. Als dat natuurlijke windbescherming is - zoals bomen en struiken - dan heeft dat ook nog een positief effect op de CO2-opname.

Moties Vreemd - Cultuurgelden

Bij de ‘moties vreemd’ (moties die door partijen worden gediend over onderwerpen die niet op de agenda staan en actualiteit betreffen) heeft Theun Wiersma een motie van de FNP mee ingediend. Die motie vroeg aan GS om er bij het Rijk op aan te dringen te komen tot een andere verdeling van de cultuurgelden. Deze zijn nu voor een groot gedeelte aan de Randstad toegewezen (en dan met name Amsterdam) en het noorden komt er zeer bekaaid van af.