Toerisme en recratie bespreken in coronatijd

Het was een bijzondere Statenzitting, die van 22 april.  Niet alleen omdat dit de eerste digitale bijeenkomst van Provinciale Staten was. Maar ook omdat de Staten zich moesten buigen over het beleid voor toerisme en recreatie.

Gedeputeerde Staten wilden het roer om gooien. Fryslan moest worden klaar gestoomd voor de zogenoemde ‘culturele’ en ‘zakelijke’ toerist. Want – zo was gebleken uit de ervaring rondom LF 2018 – die brengen per persoon meer geld in het laadje van de recreatieondernemers dan andersoortige toeristen. En het toerisme in Nederland zou flink gaan groeien en Fryslân zou daarvan een eerlijk deel willen hebben. Ook wilde Fryslan meer naar een ‘jaarrond-toerisme’.  Niet alleen pieken in het traditionele vaar- en kampeerseizoen. Zo lazen we in de beleidsnota.

Het beleidsstuk was echter opgesteld vóórdat het coronavirus zijn werk deed en de hele wereld tot stilstand kwam. Waardoor zeker de groeiende groep buitenlandse toeristen als bij toverslag opdroogde.

50PLUS vond dan ook dat deze beleidsnota helemaal niet besproken kon worden. Hoe kun je het nu hebben over welke kleur de voordeur moet gaan hebben en welk behang er in het huis moet komen als dat huis nog in lichterlaaie staat en je niet weet hoeveel je straks te herbouwen hebt? Een paar bracheorganisaties -  die sterk afhankelijk zijn van de gelden van de provincie -  drongen echter aan op aannemen van  beleid  (lees: toekennen van budget) en GS gebruikte dat als argument om toch goedkeuring te krijgen van PS. Nota bene: een goedkeuring voor een beleid voor acht jaar!

Gelukkig was er in de Staten wel in meerderheid een gevoel dat er nu in eerste instantie actie moest komen om de getroffen recreatie- en toerisme-ondernemers te helpen door deze tijd heen te komen. Het zijn in Fryslan zo’n 4.000 – vaak -   midden- en kleine (familie-)bedrijven. GS melde dat er een task force voor was opgericht en dat zij hiermee aan de slag ging. Provinciale Staten – inclusief 50PLUS – ondersteunde dit. En toch ging het denken over de komende acht jaar gewoon door…. En dat beviel ons helemaal niet.

Werkgelegenheid

Buiten de niet beantwoorde vragen over wat we nu precies een ‘culturele-‘ of ‘zakelijke’ toerist is en hoe je komt tot een ‘jaarrond-toerisme’ bleven  ook de gevolgen voor werkgelegenheid in het ongewisse.

Tijdens een expertmeeting met mensen uit de branche eind vorig jaar beklaagde men zich er over dat ze te weinig personeel aan kon trekken. Bij doorvragen van onze kant bleek men het vooral over jongeren te hebben. Senioren waren totaal niet in beeld!

50PLUS heeft daarna nog met een aantal instanties gesproken en tijdens behandeling van de Startnotitie over dit onderwerp aan Gedeputeerde Staten gevraagd werk te maken van werkgelegenheid. Uit de beleidsnota (vervolg op de startnotitie) blijkt echter  totaal niet wat GS daarmee gaat doen. En de branche gaf tijdens een voorbereidende  commissievergadering voor deze Statenbijeenkomst  aan dat het coronavirus het probleem van werkgelegenheid mogelijk al zou hebben opgelost…. Waarschijnlijk cynisme omdat de woordvoerder zelf ondernemer was, op dat moment zonder werk zat en dus ook geen (tijdelijk) personeel nodig had.

Het ‘jaarrond-toerisme’  is voor 50PLUS van groot belang. Dat betekent immers dat er gedurende het hele jaar werk is en niet alleen de 6 maanden van mei t/m oktober. En dat kan er voor zorgen dat senioren in de branche aan het werk kunnen gaan. Je zegt als senior immers niet je baan op om in een sector te gaan werken waar je hoogstwaarschijnlijk na een paar maanden al weer op de stoep staat

Op verzoek van 50PLUS zegde gedeputeerde Fokkens wel toe dat er op basis van een 0-meting over 2019 er in de loop van de jaren gemeten wordt hoe de werkgelegenheid verloopt binnen de recreatie- en toerismesector. 

Een aantal partijen vond - met 50PLUS – uiteindelijk ook dat we volgend jaar wel de tijd moeten krijgen een en ander nog eens te herijken. Een amendement daarover van CDA, PvdA, VVD en D66 was wat 50PLUS betreft echter te  vrijblijvend. Deze partijen lieten het aan GS over of men volgend jaar zou willen bij stellen en zo ja,  om het dan aan de Statenleden voor te leggen. Daarom dienden wij vrijwel hetzelfde amendement in, maar met veel meer bevoegdheid voor Provinciale Staten om in het beleid mee te spreken. Slechts gesteund door de PVV en Groenl Links werd dát amendement verworpen. 50PLUS houdt zich echter het recht voor om volgend jaar flink op de trom te gaan slaan.