Terugkijken en vooruitzien

Op 3 maart keek de fractie van 50PLUS in Provinciale Staten van Fryslân terug op het afgelopen jaar. Het eerste jaar na de verkiezingen.

Op 1 april 2019 begonnen Theun Wiersma (Statenlid), Gerard Timmerman (Commissielid) en Rob Goedhart (beleidsadviseur) als nieuwelingen en dat was best even wennen. Maar gelukkig kregen zij steun van Sjoerd van Aalsum, die ook de eerste periode van 50PLUS in de Friese Provinciale Staten al als fractiemedewerker fungeerde en wist hoe de hazen liepen.

50PLUS heeft een aantal moties en amendementen ingediend en som terug getrokken, omdat de gedeputeerden met een toezegging kwamen. Een van de belangrijkste wapenfeiten was dat tijdens de formatie door een motie van 50PLUS besloten werd dat het akkoord tussen CDA, PvdA, VVD en FNP niet een coalitieakkoord werd genoemd (waardoor de andere partijen automatisch tot oppositie zouden worden bestempeld) maar een bestuursakkoord. 50PLUS heeft dat akkoord gesteund, mede omdat er in is gezet dat de demografische ontwikkelingen een belangrijk onderdeel van het beleid moeten vormen. Niet om er bang voor te zijn. Maar om op een juiste manier om te gaan met het feit dat het grootste deel van de bevolking 50 jaar of ouder is.

Verder heeft 50PLUS zich ingezet om het openbaar vervoer zoveel mogelijk in eigen provinciale hand te krijgen om afbraak van dat OV tegen te gaan. Helaas was de meerderheid van Provinciale Staten daar tegen. Terwijl nu wel allerlei groepen te hoop lopen tegen de plannen van Gedeputeerde Staten. De Statenleden hebben er helaas niets meer over te zeggen.

50PLUS is er in  geslaagd om het punt van werkgelegenheid van senioren binnen de toerisme en recreatiesector op de kaart te krijgen toen de ondernemers in die branche er over klaagden dat er zo weinig (jonge!) mensen in de sector aan de slag willen.

Wat betreft energietransitie houdt 50PLUS goed in de gaten dat senioren hier niet financieel de dupe van zullen worden. En dat onze provincie niet vol gebouwd wordt met zonnevelden.

Bij de discussie over veenweiden heeft 50PLUS samen met FNP extra aandacht gevraagd voor mensen met huizen met paalrot en andere funderingsschade. Je kunt het water wel kunstmatig laag houden, zodat boeren het land beter kunnen bewerken, maar dat mag niet ten koste gaan van de fundering van huizen.

Wat betreft cultuur is 50PLUS kritisch op grote megalomane projecten, waar veel gemeenschapsgeld naar toe gaat en waar alleen de elite van 'geniet'. Een oproep om kleine projecten in dorpen en wijken met een paar duizend euro per project te steunen haalde het helaas ook niet. 50PLUS vond dit belangrijk omdat in die dorpen en wijken veel ouderen en mensen met een kleine portemonne wonen, die niet zo gemakkelijk naar de grotere projecten toe kunnen omdat die vaak inn Leeuwarden of een van de ander grote plaatsen wordn gehouden.

50PLUS heeft geschreven naar commissie Bos die rapporteert over de Toekomst van Zorg voor Thuis wonende Ouderen. Om er op te wijzen dat die zorg in een dun bevolkt gebied als Fryslân heel anders is dan in de Randstad. Goed dat het Centraal Planbureau die uitdaging nu ook als zodanig agendeert. 50PLUS heeft GS gevraagd welke invloed de aanbevelingen van Bos hebben op het beleid in Fryslân.

De komende perioden staan ook voor 50PLUS belangrijke zaken op de agenda: economie, waaronder gastvrijheidseconomie; woningbouw en energietransitie, maar ook hoe we omgaan met natuur en landbouw.

De fractie wil ook het tweede jaar met enthousiasme bijdragen aan een mooi Fryslân.