Opzij zetten deskundigenadvies door Statenleden levensgevaarlijk

Vlak voor het zomerreces werd - tegen het advies van GGD Fryslân in - de stop op nieuwe geitenhouderijen en uitbreiding van bestaande opgeheven. Dat bracht Theun Wiersma er toe het volgende artikel in de Leeuwarder Courant te plaatsen.

Sinds een paar maanden krijg ik als nieuw statenlid van de provincie Fryslân veel onderwerpen voorgeschoteld, waar ik iets van moet vinden. En ze zijn ook sterk verschillend. Het gaat bijvoorbeeld over de begroting van een instelling als Tresoar tot aan grote vraagstukken als de energietransitie of de uitbreiding van vaarwegen naar Drachten en Heerenveen. Gelukkig is het in onze provincie zo geregeld dat ik als part-time-politicus ondersteund wordt door fractieondersteuners die zaken voor mij uitzoeken en voorbereiden. In een aantal gevallen ontbreekt mij echter de deskundigheid en ontbreekt die ook bij mijn medewerkers. Je kan immers niet van alles verstand hebben. Dus dan ga je af op adviezen van deskundigen. Gelukkig worden er daartoe informatiebijeenkomsten georganiseerd, zijn er expertmeetings en wordt er in voorbereidende commissievergaderingen over gesproken met collega-statenleden. Zo kan ik als statenlid in de vergadering van Provinciale Staten uiteindelijk besluiten voor of tegen iets te stemmen.

Zo ging het ook in de kwestie van de geitenstop. In Nederland hebben we volksgezondheid hoog in het vaandel staan. En als iets de volksgezondheid bedreigt dan hebben we het Rijsinstituut Instituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en diensten als de GGD die onderzoek doen en adviezen geven.

Op grond van adviezen van de GGD Fryslân besloot de provincie Fryslân in februari dat er vooreerst  een half jaar gewacht moest worden met het toe laten van nieuwe geitenhouderijen en dat bestaande niet mochten uitbreiden. Dit vanwege de signalen dat er een relatie bestaat tussen geiten en longziekten (die tot  Q-koorts kunnen leiden).  Hiermee voegde Fryslân zich (als laatste) in de rij van provincies die een geitenstop invoerden.  Mijns inziens terecht: longontsteking kan levensbedreigend zijn, vooral voor jonge kinderen en ouderen.

In afwachting van meer onderzoeksresultaten stond tijdens de laatste bijeenkomst van Provinciale Staten het voorstel op de agenda om de geitenstop te verlengen tot 1 augustus 2020. Je zou denken: daar ziet iedereen de redelijkheid van in. Immers de volksgezondheid is hier in het geding. Maar de collega’s van CDA, FvD, VVD, CU en PVV dachten er anders over. Die geitenstop zou ondernemende boeren te veel in de weg leggen. Samen hebben zij de meerderheid in de staten en dus werd de geitenstop in Fryslân opgeheven. Ik kan niet anders dan dit accepteren en hopen dat de gevolgen voor de volksgezondheid beperkt zullen zijn. Maar die zekerheid hebben we niet. Immers de deskundigen denken er anders over.

Bovenstaande baart mij ernstig zorgen. Statenleden die niet naar adviezen van deskundigen - als in dit geval die van de GGD – luisteren en gewoon anders besluiten. Dit is de bijl aan de wortel van de boom leggen. Gaan we dat in het vervolg bij alle onderwerpen doen, dan is dat wat mij betreft – en zeker in dit geval – levensgevaarlijk!

 

Theun Wiersma

Fractieleider 50PLUS

Deze tekst verscheen in de Leeuwarder Courant van 16 juli 2019.