Meer onderzoek nodig naar snelvaren Burgumer Mar

Een initiatiefgroep uit de omgeving van het Burgumer Mar wil graag dat het snelvaren op dit meer weer mogelijk wordt. De gemeenteraad van Tytsjerksteradiel wil overlast voor omgeving en natuur beperken, maar stemt in met nader onderzoek door de provincie naar de mogelijkheid van een snelvaargebied op het Burgumer Mar.

Een initiatiefgroep uit de omgeving van het Burgumer Mar wil graag dat het snelvaren op dit meer weer mogelijk wordt. De gemeenteraad van Tytsjerksteradiel wil overlast voor omgeving en natuur beperken, maar stemt in met nader onderzoek door de provincie naar de mogelijkheid van een snelvaargebied op het Burgumer Mar.

Het is aan de provincie als nautisch beheerder en toezichthouder om uitsluitsel te geven over het al dan niet toestaan van het snelvaren op het Burgumer Mar. Gedeputeerde Staten willen graag meewerken aan dit initiatief, maar zien enkele problemen die medewerking op korte termijn in de weg staan.

Door Gedeputeerde Staten is voorgesteld om dit initiatief mee te nemen in een beleidsbrief over de brede watervisie. Jan Waterlander van 50PLUS schetste het spanningsveld tussen natuurbelangen, omgeving, overlast enerzijds en anderzijds het willen meewerken aan dit burgerinitiatief. Nee zeggen of te snel ja zeggen zou geen goede keuze zijn. Uitstel en het initiatief plaatsen in een breder perspectief (watervisie) lag daarom voor de hand en dat werd het tijdens de Statenvergadering van 25 april 2018.

Daarnaast steunde 50PLUS het amendement van de FNP om in die brede watervisie ook alternatieve locaties voor een snelvaargebied in de omgeving van Burgum op te nemen.