Jan Waterlander (50PLUS): 'we moeten nieuwe oplossingen vinden voor nieuwe problemen'

Te vaak komen oude oplossingen voorbij voor oude en nieuwe problemen', stelde fractieleider Jan Waterlander van 50PLUS Fryslân. Dat moet anders. En gebruik daarbij de creativiteit van de samenleving. 'Aan ambities ontbreekt het dit College niet. Dat siert hun en vult de lucht met kansen. Maar wat doet ze daarmee? Te veel blijft in de lucht hangen'.

Waterlander deed deze uitspraken bij de behandeling van de Kadernota 2019 in Provinciale Staten van 27 juni 2018. Hieronder zijn volledige bijdrage.

Voorzitter: Nieuwe dingen worden niet zomaar bedacht. Die hangen als het ware in de lucht. Zo is het mogelijk dat verschillende mensen op verschillende plaatsen op vrijwel het zelfde moment iets nieuws bedenken. “Ze plukken dat uit de lucht”.

Je kunt je afvragen hoe dat daar dan komt. Het hebben van ambities is een manier om de lucht te vullen met kansen op vernieuwing en nieuwe ideeen.

En aan ambities ontbreekt het dit College niet. Dat siert hun en vult de lucht met kansen.

Maar wat doet ze daarmee? Te veel blijft in de lucht hangen.

Er worden geen nieuwe oplossingen bedacht voor nieuwe problemen. En te vaak komen oude oplossingen voorbij voor oude problemen en voor nieuwe problemen.

Als oude oplossingen voor oude problemen hadden gewerkt, dan waren die oude problemen er al lang niet meer. En als oude oplossingen niet werkten voor oude problemen, waarom zouden ze dan wel werken voor nieuwe problemen?

Er zijn legio voorbeelden van dossiers, waarin dit een rol speelt: Veenweide, openbaar vervoer, de vaarroutes, krimp en  energie opwekking zijn daarvan aansprekende voorbeelden. Veen''weide vraagt om nieuwe oplossingen, in het openbaar vervoer worden voornamelijk oude oplossingen bedacht. Voor welk probleem heeft het Friese Meren project iets opgelost? Het graven van een nieuw kanaal , zoals wordt overwogen naar Drachten en Heerenveen, deden ze vroeger en werkt niet voor de toekomst. Het plaatsen van een cluster van windturbines getuigt ook niet van vernieuwend vermogen. Het aanbieden van een cursus tegen laaggeletterdheid, maar ook het subsidiëren van ‘’een universitaire vestiging” om meer Friese studenten in Friesland te houden geeft geen blijk van een creatief oplossingen repertoire.

Door demografische ontwikkeling integraal te willen houden, houd je het in de lucht en los je het niet op.

Zijn we zo in staat de uitdaging van de energie transitie te volbrengen, of een circulaire economie te realiseren? Zijn we zo in staat de Omgevingswet handen en voeten te geven? Toekomstgericht wonen, werken en leven in onze Provincie vorm te geven?

De uitdaging zou moeten zijn, het vinden van nieuwe oplossingen voor nieuwe problemen.

Niet alleen de inhoud, maar ook de aanpak van nieuwe aandachtsgebieden vraagt om verandering. Het maken van beleidsdocumenten, instellen van werkgroepen, commissies en ook denken in oppositie en coalitie en ijzeren fractie discipline houdt vernieuwing in de lucht , zonder dat ze grijpbaar wordt. Dat geldt ook voor opnieuw laten uitvoeren van “een onderzoek”. Nieuwe problemen vragen ook om een nieuwe aanpak.

Gaat er dan niets goed? Het recht om uit te dagen is een mooie manier. Er ontstaan veel initiatieven in de samenleving waarin vernieuwing uit de lucht wordt geplukt. Bij Circulair Fryslan gebeuren mooie dingen. Bij de nieuwe afsluitdijk gebeuren ook mooie dingen. Maar gebeurt dat dankzij of ondanks onze mores………..

Voorzitter: Wij maken ons ook zorgen over de betrokkenheid van inwoners bij de politiek. Bij “hun politiek”. Ook wij hebben dan de neiging te kiezen voor meer flyeren, meer advertenties, meer langs de deuren, meer campagne budget, en uitleggen hoe goed we het doen op dun bezochte bijeenkomsten: De oude aanpak ! En bij verkiezingen zijn we dan trots op onze zetels, met een opkomstpercentage van maar rond de 50%!

Beter is om ”van onder op” ook echt kans van slagen te geven, en meer te laten zijn dan een kreet. Hoe wij onlangs omgingen met de insprekers van “Nij Hiddum-Houw” getuigt niet van het willen stimuleren van betrokkenheid. Mensen zijn wel betrokken bij hun omgeving en hebben wel een mening over maatschappelijke vraagstukken, maar vinden dat te weinig terug in wat wij daarmee doen.

Voorzitter: Hiermee plaats ik de toonzetting van de Kadernota 2018 in een ander perspectief dan het College doet.

Mienskip
Voorzitter: Tot slot kan ik het niet laten het nog even over “de mienskip” te hebben. Niet voor niets een centraal thema! Maar waarover hebben we het dan? De gemeenschap die ik aantrof bij geweldige “ûnder de toer” voorstellingen, de gemeenschap op de vrijdagsmarkt, de gemeenschap in het Fries museum of op de talrijke festivals, de gemeenschap bij ontknopende sportwedstrijden, of in de Wielenpolle? Of de gemeenschap in verzorgings en verpleeghuizen?

Voorzitter: Het College maakt de Mienskip tot politiek thema van beleid, maar doet daarmee de Mienskip, zoals de Mienskip die zelf ervaart, te vaak te kort.

En hiermee rond ik mijn bijdrage aan deze algemene beschouwingen voor 2018 af.

Ik dank u wel.