Friese kunst en cultuur wordt verbreed

Tijdens hun vergadering op 19 december hebben Provinciale Staten een besluit genomen over de uitwerking van de heroriëntatie culturele infrastructuur Fryslân. Doel van het voorstel is om voorwaarden te scheppen voor een bloeiend cultureel klimaat in Fryslân.

In de vergadering op 19 december hebben Provinciale Staten een besluit genomen over de uitwerking van de heroriëntatie culturele infrastructuur Fryslân. Doel van het voorstel is om voorwaarden te scheppen voor een bloeiend cultureel klimaat in Fryslân.

Tijdens het debat over de Friese culturele infrastructuur bleek eens temeer dat kunst en cultuur leeft in Fryslân. Zo werd een groot aantal amendementen (9) en moties (10) ingediend over de uitwerking hiervan en werd een zware stempel gedrukt op het door gedeputeerde Poepjes ingediende voorstel.

Ook 50PLUS liet zich niet onbetuigd en diende vier moties en een amendement in bij de behandeling (zie bijlage) van het voorstel. Daarvan werden twee moties aangenomen door de staten.

Kunst en cultuur in Fryslân kent veel verschijningsvormen. Daarom heeft 50PLUS het college van GS gevraagd om in de toekomst meer open te staan voor initiatieven en subsidieaanvragen van zo breed mogelijke verschijningsvormen. 50PLUS verstaat daar onder muziek, toneel, beeldende kunst, film, musea, festivals, taal, Friese sporten, klederdrachten, levend erfgoed, dans, gebouwen en dorpsgezichten. De staten honoreerden dit verzoek. Evenals het verzoek van 50PLUS aan GS om inzichtelijk te maken wat de afzonderlijke financiële bijdragen zijn voor de culturele infrastructuur en onderliggende plannen van het Rijk, partners in Noordelijk verband, provincie, gemeenten en marktpartijen.  

Er is nu een ontwerp voor een nieuw stelsel voor het cultuurbeleid vanaf 2021. In een notitie die als bijlage bij het PS-stuk is gevoegd wordt aangegeven hoe het stelsel in de komende jaren wordt ingevoerd.

Uiterlijk begin 2020 wordt een nieuwe beleidsbrief ter besluitvorming aan PS voorgelegd, waarbij het in de besluitvorming dan met name om de financiële kaders gaat. In 2019 stelt GS de uitvoeringsprogramma’s voor erfgoed (kulturele spoor en ruimtelijke spoor vast). Voor de jaren 2019 en 2020 geldt het uitvoeringsprogramma dat bij de beleidsbrief ‘Mei hert, holle en hannen’ hoort.