De laatste Statenbijeenkomst van 2019

De laatste bijeenkomst van Provinciale Staten op 18 december 2019 ging over drie onderwerpen.

RES

De term ‘RES’ is inmiddels een gevleugelde term binnen een select groepje van mensen. Het staat voor Regionale Energie Strategie. Om Nederland aan de klimaatdoelstellingen van 2030 te laten voldoen heeft het Rijk het land verdeeld in 30 regio’s. Fryslân is er daar één van. Door de provincie, gemeenten en Wetterskip moet – in samenspraak met allerlei andere instanties – een soort ‘bod’ gedaan worden over hoe(veel) Fryslân bij gaat dragen. De Startnotitie (een begin van denken)  over dit onderwerp kwam ter sprake en partijen mochten hun input daarop aanleveren. 50PLUS initieerde een tweetal moties. In de ene wordt gezegd dat bij het nemen van maatregelen voor opwek van energie zon-op-dak voorrang moet krijgen. Volgens het verkiezingsprogramma wil 50PLUS liever geen zonneweiden en ook geen grote windemolenparken. Zeker niet als die door snelle commerciële cowboys worden geplaatst. Plaatselijke initiatieven wat betreft bijvoorbeeld windmolens mag wel wat 50PLUS betreft. In de andere motie stelden we dan ook dat er bij opwek zo maximaal mogelijk lokaal eigenaarschap van de middelen moet zijn. De moties werden mede ingediend door Grien Links, CDA en FNP. Beide moties werden aangenomen.

Fryske Akademy

Hierover was 50PLUS kort en bondig. Mooi dat het instituut bestaat. Maar het moet wel z’n financien op orde houden. Met de door de provincie voorgestelde financiele maatregelen ging 50PLUS akkoord.

Gastvrijheidseconomie (Recreatie en toerisme)

Op dit vlak heeft 50PLUS werk gemaakt van het werkgelegenheidsaspect voor senioren. Tijdens een zogenaamde ‘expertmeeting’, waarin mensen uit de branche en het vak informatie gaven aan de Statenleden en hun medewerkers, klaagde de branche over personeelstekort, omdat ze niet voldoende jongeren zouden kunnen krijgen. Uiteraard belichtte 50PLUS toen al dat er ongetwijfeld ook senioren zouden zijn die graag in de gastvrijheidseconomie aan de slag zouden willen. Geconstateerd werd dat er een ‘gap’ zou kunnen zitten tussen hoe de branche naar seniore werknemer kijkt en andersom.

Tijdens een commissievergadering bleek gedeputeerde Fokkens er al open voor te staan hier in het beleid en de beleidsstukken van volgend jaar rekening mee te gaan houden. Maar daagde 50PLUS ook uit met suggesties te komen. 50PLUS praatte met Toerisme Alliantie Fryslan en Toerisme Collectief Fryslan (samenwerkingsverbanden tussen ondernemers en onderwijs) en die zagen het zitten om het onderwerp ‘werkgelegenheid senioren in deze branche’ te onderzoeken en waar mogelijk te gaan implementeren.  Een signaal dat 50PLUS ontving was: “dit kan wel eens het ei van Columbus zijn”.  Theun Wiersma zei hierover dat hij blij was dit vuurtje aan te hebben kunnen steken. Maar dat hij er wel een dubbel gevoel bij had. “Waarom bij een personeelstekort niet gewoon ook naar seniore werknemers kijken?”, zo vroeg hij retorisch. Hoe dan ook: er was geen motie nodig om de toezegging van het college van GS te krijgen dat het onderwerp “werk voor seniore werknemers in gastvrijheidseconomie” de volle aandacht gaat krijgen.

De Statenfractie van 50PLUS (Theun Wiersma, Gerard Timmerman, Sjoerd van Aalsum en Rob Goedhart) wenst iedereen hele fijne feestdagen en een gezond en goed 2020 toe.