Communicatie, communicatie, communicatie...duurzame dorpen en hoe de vlag er in de Staten voor staat

Op deze laatste Statenbijeenkomst voor het zomerreces bogen de statenleden zich over de provinciale gelden en over hoe de vlag er voor staat qua beleid op de helft van deze statenperiode. Vanuit Gedeputeerde Staten kregen we al mee, dat er op zichzelf niet zo heel veel beleid meer gemaakt wordt, maar dat er nu aan de uitvoerig gewerkt wordt. Nieuwe omgevingsregels, openbaar vervoer, veenweideproblematiek en de economie weer opporren na de coronaperiode.

50PLUS greep dit moment nog maar eens aan te benadrukken dat het beleid voor bestuurlijke vernieuwing helaas niet ver genoeg gaat. Al in de vorige statenperioden (2015 – 2019) droeg 50PLUS het idee aan om als Staten bij de start van de statenperiode als alle statenleden  gezamenlijk af te spreken welke onderwerpen aangepakt zouden moeten gaan worden en dan niet-partijgebonden mensen als gedeputeerden het werk laten uitvoeren. Helaas is dit door de meerderheid van de staten – en zeker de coalitie van CDA, PvdA, VVD en FNP – geblokkeerd. Wel wil men dat er wat beter contact wordt gelegd met de burgers in Fryslân. Maar ook daarin schort er nog veel. Theun Wiersma haalde een paar voorbeelden aan.

“Het  digitale platform – waar PVV en 50PLUS al lang geleden om vroegen - is er nog niet! En als ik kijk naar wat en hoe de provincie communiceert houd ik mijn hart vast. Het is te veel ‘zenden-gericht’ in plaats van ‘gericht op de ontvanger’.

Voorzitter, ik zag laatst informatie over een subsidie, waarbij heel uitgebreid werd verteld wat je als burger of als instelling moest zijn en doen om voor die subsidie in aanmerking te komen. Als je dan een Friese burger bent die daarvan gebruik zou kunnen maken, dan springt je hart een beetje op bij het lezen ervan. Tot je ergens verstopt in de tekst ziet staan ‘dat de regeling overtekend is’. Kortom: dat de pot al helemaal leeg is…. Een teleurstelling. Waarom zetten we zoiets niet prominent bovenaan op zo’n pagina?

Nog een voorbeeld voor verbetering: Rondom de inspraak bij de omgevingsvisie had ik vooraf gevraagd aan GS om hun best te doen alle Friezen te bereiken. En niet alleen de usual suspects, die hun weg naar inspraak toch wel weten te vinden. Er zijn toen twee middagen – let op: middagen, waarop de meeste mensen werken - op twee plekken in Fryslân geweest waar burgers naar toe zouden kunnen. En daar was GS al trots op.”

Ook refereerde Theun Wiersma nog even aan de presentatie van het Deltaplan voor het Noorden. (Over de Lelylijn en het bouwen van huizen.) Dát plan lag ‘namens de drie provincies’ al op het bureau van de informateur terwijl de statenleden het  in de nacht daarvoor hadden ontvangen. 50PLUS vindt dat niet kunnen. En – vulde Theun Wiersma aan - : “. Er wordt dan gezegd “Het zal in de toekomst niet weer gebeuren”, maar een interview met de betrokken gedeputeerde in de Leeuwarder Courant van zaterdag jl doet mij aan die toezegging stevig twijfelen.”

Commissaris Brok, ook voorzitter van Gedeputeerde Staten, trok zich de kritiek aan en zegde toe er de nodige aandacht aan te zullen besteden.

Project Duurzame Dorpen

Doarpswork, een instelling die dorpen helpt met allerlei dorps-uitdagingen en -wensen, krijgt al een paar jaar een projectsubsidie om dorpen, die duurzaamheidprojecten willen initiëren, te helpen.  

Theun Wiersma ze daarover: “PS heeft in september 2018 op initiatief van de PvdA bij amendement besloten dat geen sprake mag zijn van afbouw van de subsidierelatie met Doarpswurk zonder dat duidelijk is hoe de nieuwe organisatiestructuur en overgang eruitziet. Tot op heden is er nog geen nieuwe netwerkstructuur ontwikkeld. De subsidie van € 200.000 aan Doarpswurk gericht op het Netwerk Duurzame Dorpen in 2022 dreigt echter wel te verdwijnen;
Dit betekent voorzitter dat het Netwerk Duurzame Dorpen en de daarin gedeelde kennis gedoemd is te verdwijnen voordat de nieuwe structuur deze kennis en ervaring kan overnemen.

50PLUS dient daarom samen met GrienLinks, ChristenUnie, SP, D66 en Partij voor de Dieren een amendement in om in 2022, dus eenmalig, een subsidie van € 200.000 te verlenen voor Netwerk Duurzame Dorpen. We hopen dat in de loop van 2022 het college de nieuwe netwerkstructuur voor kan leggen aan PS, zodat deze in 2023 operationeel kan worden.”

Het voorstel werd aan het einde van de dag goed gekeurd, zij het dat het niet om € 200.000, maar om € 100.000 ging. En de toezegging dat de Netwerkstructuur Duurzame Dorpen in 2022 echt van de grond wordt getild.

Slotoverweging van Theun Wiersma.

“Voorzitter, ik sluit af: nu na ruim twee jaar terugkijkend, denk ik: Wat is er over van al die mooie bedoelingen die we hadden bij de start in 2019? Van ‘we doen het samen’? Te vaak heb ik gezien en gehoord dat het coalitie-denken voorop staat. Ik zal me er als kleine fractie bij neer moeten leggen, vrees ik. Toch ga ik mijn best doen om in de resterende bijna twee jaar op de deur te blijven kloppen als er zaken zijn die volgens mij geregeld moeten worden of die anders geregeld moeten worden. Bij de volgende verkiezingen zullen we dan wel zien hoe de Friese burger over ons als Staten denkt.

Bedankt voor uw aandacht.”