Brief aan Commissie 'Toekomst zorg thuiswonende ouderen'

Wij kunnen helaas niet alles bij houden, maar kwamen er achter dat onlangs Wouter Bos de nieuwe voorzitter is geworden de Commissie TZTO (Toekomst Zorg Thuiswonende Ouderen), die blijkbaar al wat langer bestond. Deze commissie is een initiatief van minister De Jonge van VWS. De volledige naam van de Commissie zegt op zich genoeg: de Commissie gaat zich buigen over de uitdagingen in de zorg voor  ouderen, die in toenenemende mate zelfstandig (moeten) blijven wonen. 50PLUS Fryslân vond het op haar weg liggen om deze 'Haagse Commissie' te laten weten dat we in een provincie als Fryslân tegen hele andere problematieken aan lopen dan bijvoorbeeld in een druk bevolkte Randstad. Hieronder de integrale teks van de brief. 

"Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport

T.a.v. Commissie TZTO

Postbus 20350

2500 EJ  Den Haag,

 

Geachte commissie,

Door de media-aandacht van de benoeming van meneer Bos tot uw voorzitter werden wij attent gemaakt op het bestaan van uw commissie.

Als nieuw statenlid voor 50PLUS in de provincie Fryslân een mooie aanleiding om u het volgende onder de aandacht te brengen.

Wij merken dat heel veel beleidsnotities gemaakt worden vanuit de belevingswereld van met name de Randstad. Druk bevolkte en bebouwde gebieden. Men kan dan snel uit het oog verliezen dat de problematiek van een provincie als Fryslân (en andere noordelijke provincies) geheel anders is.

Als we bijvoorbeeld kijken naar de hoeveelheid inwoners per vierkante kilometer, dan is die in Zuidholland ruim 1.300; in Fryslân 195. Het aantal vierkante kilometers (afgezien van binnenwater)  is voor Zuid-Holland ongeveer 2.700 terwijl die voor Fryslân ongeveer 3.300 is. Mét binnenwater bestrijkt de provincie Fryslân de grootste oppervlakte van alle provincies, nl. een kleine 6.000 km2.

Ik wil hiermee aangeven dat in een provincie als Fryslân de problematiek voor thuiswonende ouderen heel anders is dan in een dicht bevolkte omgeving als Zuid Holland.

Fryslân kent een beperkt aantal grotere kernen (als Leeuwarden, Sneek, Drachten, Heerenveen) en een fors aantal kleinere plaatsen en (voornamelijk) dorpen. Variërend van respectievelijk rond de 10.000 tot enkele honderden inwoners. Meer dan vijftig procent van de Friese bevolking, waaronder ook een groot aantal ouderen, woont in deze kleine plaatsen en dorpen. Steeds meer op zichzelf, omdat de collectieve voorzieningen (‘bejaardenhuizen’) ook in deze omgeving afbrokkelen.  

In Fryslân speelt nog een ander belangrijk aspect en dat is de grote hoeveelheid water. Het betekent dat er in m.n. het merengebied vaak vele kilometers extra gemaakt moeten worden omdat men ‘om het meer heen moet’. Dát geeft een heel ander denken over bijvoorbeeld thuiszorg. Of zorg van partners als de anderen in ziekenhuizen of instellingen opgenomen zijn.

Ik dring er dan ook bij u op aan om in uw rapportage duidelijk onderscheid te maken in dichter en dunner bevolkte gebieden, zoals Fryslân.

Natuurlijk ben ik graag bereid om met u hierover verder van gedachten te wisselen en informatie te verschaffen.

Met vriendelijke groeten,

Th. Wiersma."