Bizar....

De bijeenkomst van Provinciale Staten van Fryslân had een aantal bizarre elementen in zich.

Besteding opbrengsten windpark Fryslan

In de nabije toekomst komt er in het IJsselmeer, op 6 km vanaf Makkum, een grootschalig park met windmolens te staan. De Provincie Fryslân is mede-aandeelhouder in dat park. 50PLUS is daar altijd tegenstander van geweest. Het gaat om heel veel geld. Over de honderd miljoen heen. Maar de meerderheid in de Staten was er wel voor. Het bedrijf dat het park gaat laten bouwen en exploiteren is een commercieel bedrijf dat winst moet gaan maken. Dat is leuk voor de aandeelhouders, waaronder dus de provincie.

Deze dag wilde Gedeputeerde Staten praten met Provinciale Staten over hoe de opbrengst besteed moet gaan worden. Dat is bizar, omdat er nog geen opbrengsten zijn. Het is ook bizar omdat een groot deel van de cijfers nog steeds geheim is. En het is bizar omdat het een langjarig project is waarvan niemand met 100% zekerheid kan zeggen dat het slaagt. Maar als er zo’n worst van een aantal miljoenen per jaar wordt voorgehouden en de lichten op groen lijken te staan dan zijn er natuurlijk allerlei wensen en verlangens. In ieder geval is duidelijk dat een deel van het geld gaat naar de IJsselmeerkust, omdat daar de meeste ‘pijn’ geleden wordt van het park. 50PLUS heeft zich in deze discussie niet met moties of amendementen gemoeid (omdat we dat nog te vroeg vinden) maar heeft er tijdens het debat wel op aangedrongen dat er veel van de opbrengsten gaat naar de bewoners die te maken krijgen met kosten van de energietransitie. Voornamelijk ouderen zullen daar moeite mee hebben. Hun investering in energiebesparende middelen zal er naar verwachting minder goed uit komen dan bij jongeren , die daarvoor gewoon meer tijd hebben. En wat is er dan mooier om opbrengsten van een bedrijf dat werkt aan duurzame opwekking van energie daarvoor te gebruiken.

Opheffen IFNN en onderbrengen in NOM

Ook het volgende onderwerp was wat bizar. Voor onder andere onze provincie is de Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij actief. Een bedrijf dat ondernemingen steunt in het noorden van het land en een samenwerkingsverband is tussen het Ministerie van Economische Zaken en de provincies Drenthe, Groningen en Fryslân. Met financiële injecties van de overheid, maar wel met de bedoeling dat de investeringen weer terug komen. Een aantal jaren geleden is er een apart fonds opgericht – het Innovatie Fonds Noord Nederland (IFNN) – met de bedoeling om innovatieve startups, die niet in aanmerking zouden komen voor financiering door reguliere banken en die samen zouden willen werken met anderen – te helpen. Maar na een paar jaar blijkt het fonds niet aangesproken te worden. De precieze reden is niet te geven, maar blijkbaar kunnen deze bedrijven zich op een andere manier bedruipen. Of ze zijn er gewoon niet. Hoe dan ook, het geld wat er in dat fonds stond was aan het verpieteren. Bizar was dat tegelijkertijd de NOM een slecht jaar achter de rug had. Dus dit kwam de NOM wel goed uit.

Tijdens de voorbereidende commissie bleek er de nodige onduidelijkheid over de vraag of innovatieve startups in het vervolg nu wel of niet terecht zouden kunnen bij de NOM. De directie gaf andere antwoorden dan de gedeputeerde. Een motie van D66 en 50PLUS om hierin meer duidelijkheid te geven werd door een meerderheid van de Staten verworpen.

Waarom maakt 50PLUS zich druk over innovatieve startups? In veel gevallen zijn het jonge mensen die zulke bedrijven beginnen. En die jongen mensen trekken we graag naar Fryslân om de gevolgen van de vergrijzing op te vangen. Maar als we langer door moeten werken kunnen er ook best senioren met hele goede ideeën zijn om alsnog een onderneming te starten. En die moeten ook ergens aan kunnen kloppen.

Theun Wiersma nam de gelegenheid te baat om Gedeputeerde Staten er op te wijzen om in voorstellen en beleidsstukken altijd een paragraaf op te nemen over de demografische gevolgen van het voorgenomen beleid.  In het bestuursakkoord heef 50PLUS er voor gezorgd dat er een zogenoemd “resultaat” (26) is opgenomen: “In het te voeren beleid houden we integraal rekening met de demografische veranderingen waarbij de Staten zullen worden geïnformeerd over de uitvoering”.  50PLUS miste dit tot nu toe in de beleidsstukken en heeft GS gevraagd om daar in het vervolg wél aandacht aan te geven.

Openbaar busvervoer

In november 2019 mochten Provinciale Staten mee denken over de Nota van uitgangspunten voor een nieuwe busconcessie over de jaren 2022 – 2031. 50PLUS heeft zich er eerst sterk voor gemaakt dat ook provincie Fryslân – net als Groningen/Drenthe – het openbaar busvervoer weer in eigen hand zou nemen. Wij zijn bang voor verschraling van dat vervoer.

Toen we merkten dat dát voorstel geen meerderheid zou krijgen poogden we om in ieder geval het openbaar vervoer voor op het platteland en de wijken van steden in eigen hand te nemen. Zeker de partijen die het bestuursakkoord hebben opgesteld  (CAD, PvdA, VVD en FNP) steunden ons niet.

In de media verschenen recent geluiden dat dorpen en wijken zien aankomen dat het busvervoer slechter wordt. Bizar dat juist de PvdA nu met vragen en zorgen daarover kwam. Maar goed, het gaf Theun Wiersma ook nog even de gelegenheid ook de zorgen van de kant van 50PLUS nog eens te benadrukken.