Begroting 2019 Provincie Fryslân

Een begrotingsbespreking is altijd belangrijk in de cyclus. Eigenlijk hoeft alleen bekeken te worden of de Kadernota goed vertaald is naar de Begroting. Maar de praktijk is weerbarstig zo bleek ook tijdens de behandeling van de begroting 2019 van de provincie Friesland.

Zo blijkt bijvoorbeeld uit een recent rapport van de Noordelijke Rekenkamer, dat vooraf behoorlijk wat aannames zijn gedaan over het effect op de werkgelegenheid van het Friese Merenproject. Achteraf is echter nooit vastgesteld of dat effect daadwerkelijk bereikt is. We kunnen wel goede bedoelingen hebben, maar hoe zit het met de duurzame effecten daarvan? Dat is niet nieuw, maar de Staten slagen er maar niet in om dit zichtbaar te maken, aldus statenlid Waterlander van 50PLUS.

"Ook vandaag wordt veel gebaseerd op aannames zonder vooraf en achteraf meetbare effecten in te bouwen. Dat is een punt van zorg en blijft een punt van aandacht. Het lijkt erop, dat GS de kaders stellen en de controles doen en vervolgens daarover PS bevragen. De omgekeerde wereld. Dat reken ik ook mezelf aan”, aldus statenlid Waterlander. “Hoe kan het toch dat we het als staten zo vaak hebben over de uitvoering?”  

Sinterklaas-effect

Waterlander vindt het bovendien spijtig, dat bij de begrotingsbehandeling telkens weer het Sinterklaas-effect opduikt. “Ik begreep vroeger ook nooit zo goed wat en waarom ik iets kreeg en hoe duur het mocht zijn. Als ik het kreeg was dat natuurlijk ook wel goed. Maar dat Sinterklaas-effect bij de begroting daar wil ik toch echt vanaf.”

Initiatieven

Initiatieven zoals een Zeezwembad bij Harlingen, museum Hindeloopen, Expeditieschip Willem Barentz, museum Belvédere horen in samenhang met elkaar te worden bezien op grond van bestaand beleid. Dus geen ad-hoc keuzes in de aanloop naar de verkiezingen. Daarom steunde 50PLUS het amendement “Boter bij de Vis” van D66. Daarin wordt ervoor gekozen projecten in onderlinge samenhang te beoordelen en op grond daarvan te overwegen ze al dan niet financieel te ondersteunen.

Tijdens de beraadslagingen gaf Waterlander aan bereid te zijn om over zijn eigen schaduw heen te springen als het amendement van D66 het niet zou halen. Dan was hij bereid, zo bleek uit zijn stemverklaring, om voor alle individuele projecten te stemmen.

De verdeeldheid over het Amendement Boter bij de Vis was groot en het amendement haalde het uiteindelijk niet (15 voor, 25 tegen). De amendementen over Museum Hindeloopen, Expeditieschip Willem Barentz, Topsport schaatsen, werden daarna met ruime meerderheid aangenomen. Alleen Museum Belvédere kreeg onvoldoende steun.

Grondbank Friese Veenweide

Ondanks de meningsverschillen over de aanpak van de Friese veenweide werd het belang van een grondbank voor ruilverkaveling breed gedeeld. De motie hierover, mee-ingediend met de PvdA, om zo nodig zelf een grondbank in te richten, kreeg brede steun.

Fairtrade Fryslân

Succes was er ook voor Fairtrade Fryslân. Voor 2019 is de provinciale steun zeker gesteld. Met € 30.000 is Fairtrade Fryslân in staat om komend jaar zelfstandig het belang van ‘fairtrade’ te stimuleren. Vanaf 2020 valt het onder de provinciale ‘Global Goals’-projecten.

Legacy

Voor de legacy van de Culturele Hoofdstad vroegen Gedeputeerde Staten een bijdrage van € 16 miljoen voor de komende vier jaar, waarvan € 15 miljoen bedoeld voor projecten. De Staten vinden dat bijdragen van gemeenten en andere organisaties in de juiste verhouding moeten staan met bijdragen die de provincie doet in het kader van Agenda2028. Gedeputeerde Staten mogen daarom maximaal 50% van het totale budget bijdragen aan Agenda2028.

Overige initiatieven

Het verlanglijstje werd ook op een groot aantal andere punten gehonoreerd. Zoals de prestatie-indicator innovatie-index citculaire economie, de prestatie-indicator Groene wetten, doelstelling energiebesparing, asbest eraf zonnepanelen erop, geld voor insectennetwerk, energiebesparing provinciale gebouwen, resultaten in de begroting, betere prestatie-indicatoren, opdrachten Jeugdadviesraad, waardig ouder worden, brief REC. Alleen bij amendement (3) "extra middelen subsidieregeling circulaire economie", mee-ingediend door 50PLUS, staakten de stemmen (20/20). De eerstvolgende statenvergadering wordt hierover opnieuw gestemd. De Begroting 2019 werd alvast definitief vastgesteld.