50PLUS wil inzicht in Friese woningbestand

50PLUS vindt dat Provinciale Staten geen inzicht hebben in de planning en uitvoering van het Friese woningbestand. Fractievoorzitter Jan Waterlander (50PLUS) gaat daarom een motie indienen tijdens de vergadering van Provinciale Staten op 23 januari.

Daarin wordt het college van Gedeputeerde Staten verzocht om Provinciale Staten voor 1 maart 2019 te informeren over de afspraken met de Friese gemeenten over de harde plancapaciteit woningbouw in de Friese regio’s voor de komende twee jaar en de prognose op middellange en lange termijn.

Ook verzoekt 50PLUS het college om Provinciale Staten halfjaarlijks te informeren, zowel kwalitatief als kwantitatief, over de voortgang van het realiseren van de sloop- en bouwopgave, het levensloopbestendig maken en verduurzamen van bestaande woningen in Friesland.

Vergrijzing en bevolkingskrimp heeft gevolgen voor de aantallen en soorten woningen die nodig zijn. Toekomstige knelpunten op de woningmarkt zullen aanzienlijk zijn, waaronder het levensloopbestendig maken en verduurzamen van (bestaande) woningen. Het Friese woningenbestand verandert maar langzaam met de veranderende woonbehoeften van de bevolking,

Er is samen met de gemeenten in de verschillende Friese regio’s gewerkt aan het maken van woningbouwafspraken voor de periode 2017-2026, maar in een aantal regio’s is het nog niet gelukt tot breed gedragen woningbouwafspraken te komen. Provinciale Staten  heeft geen inzicht in de huidige stand van zaken, zoals met welke regio’s welke - kwantitatieve en kwalitatieve – afspraken zijn gemaakt.

In Friesland moet nieuwbouw van woningen vooral in het teken staan van de vraag van de toekomst, Als we blijven bijbouwen in het huidige tempo, dan leidt dat in de toekomst tot meer woningaanbod dan vraag naar woningen.