50PLUS wil duidelijker provinciaal ouderenbeleid

De Statenfractie 50PLUS vraagt het college van Gedeputeerde Staten om voor 1 april 2017 met een informerende brief te komen over het ouderenbeleid in Fryslân. Het college constateert halverwege de coalitieperiode zelf dat meer aandacht voor ouderen geboden lijkt. Het Fries Sociaal Planbureau (FSP) heeft in haar recent onderzoek De Staat van Friese Senioren een aantal problemen vastgesteld.

In het coalitieakkoord is vastgelegd dat het college expliciet aandacht voor ouderen wil. Maar een hard doorzettende vergrijzing in Fryslân heeft gevolgen op alle beleidsterreinen van de provincie en daarom lijkt extra provinciale aandacht voor ouderen geboden. Dit stelt het college in de Tussenbalans van het coalitieprogramma.

In het FSP-rapport, gebaseerd op 8 eigen onderzoeken, komen onderwerpen aan de orde zoals demografische veranderingen, wonen, zelfredzaamheid, inkomen, eenzaamheid, vrijwilligerswerk, cultuurdeelname, voorzieningen, gezondheid, zorg(economie), mantelzorg, veiligheid en mobiliteit. Er worden een aantal problemen benoemd en verschuivingen gesignaleerd: In maatwerk en zorg, in wonen, in nabijheid, in de sociale omgeving en in technologie.

De Statenfractie 50PLUS vraagt het college aan te geven wat ze tot nu aan ouderenbeleid heeft gedaan en wat het college deze periode nog gaat doen.

In een informerende brief aan de Staten zou het college de uitkomsten van het FSP-rapport moeten betrekken en aangeven hoe het college de extra aandacht voor ouderen wil uitvoeren. Het gaat dan vooral om de provinciale uitvoeringsprogramma’s Krimp en Leefbaarheid, de Streekagenda’s, Zorgeconomie, Plattelandsbeleid, woningbeleid en mobiliteit.

50PLUS fractievoorzitter Jan Waterlander: “We hebben er alle vertrouwen in dat het college met een serieuze inhoudelijke brief komt. Als de beantwoording onvoldoende is dan willen we 
in de Staten een discussie voeren over extra ouderenbeleid.”

 
Bijlage: schriftelijke vragen fractie 50PLUS over informerende brief ouderenbeleid. (PDF)