50PLUS is tegen startnotitie Friese Merenproject

Al in september 2015 zwengelde 50PLUS de discussie aan over de evaluatie van het FMP. Er was toen inmiddels bijna een half miljard uitgegeven aan het FMP en nog steeds volstrekt onduidelijk of doelstellingen, ambities en beoogde effecten deze mega investering rechtvaardigden.

Al in september 2015 zwengelde 50PLUS de discussie aan over de evaluatie van het FMP. Er was toen inmiddels bijna een half miljard uitgegeven aan het FMP en nog steeds volstrekt onduidelijk of doelstellingen, ambities en beoogde effecten deze mega investering rechtvaardigden.

In het debat destijds werden op voorhand conclusies getrokken gebaseerd op aannames die vervolgens een evaluatie overbodig maakten. Er werd zelfs gesteld, dat evalueren geldverspilling is. “De wereld op zijn kop, zo stelde Jan Waterlander van 50PLUS, want of de investering van een half miljard verspilling is geweest blijft zo buiten beschouwing”.

50PLUS pleitte voor een objectieve en neutrale evaluatie door een extern bureau. Toepassing van bijvoorbeeld de leidraad (OEEI, 1998) voor de evaluatie van grootschalige infrastructuurprojecten leidt ertoe dat op een transparante en zakelijk manier relevante informatie wordt verschaft op basis waarvan politieke besluitvorming kan plaatsvinden over het maatschappelijk rendement. Een aanpak die recht doet aan een zuivere publieke verantwoording over de besteedde middelen en ook voor toekomstige Friese projecten uiterst zinvol kan zijn.

50PLUS heeft tijdens de Statenvergadering van 25 april 2018, tegen de Startnotitie evaluatie Friese Merenproject gestemd. 50PLUS wacht liever het rapport van de Noordelijke Rekenkamer af over werkgelegenheidseffecten van grote projecten, waaronder het Friese Merenproject.

Ook de door Gedeputeerde Staten voorgestelde vermenging van de evaluatie met de voorbereiding op nieuw beleid (brede watervisie) ziet de fractie niet zitten. De Starnotitie stuurt niet alleen de evaluatie in een bepaalde richting, maar ook de uitkomst. Dit en de vermenging met nieuw beleid vertroebelt de uitkomst en devalueert de conclusies. Dat moet en kan anders, aldus 50PLUS.