50PLUS: gemeenschappelijke regeling democratisch gedrocht

Hoe zorg je er voor, dat gemeenschappelijke regelingen open gebroken worden en beter gecontroleerd kunnen worden door de volksvertegenwoordigers? Die vraag stelde fractievoorzitter Jan Waterlander van 50PLUS in de Statenvergadering van 28 maart 2018.

“Wij hebben gezocht naar mogelijkheden om uit deze situatie te komen, aldus Waterlander. Dat is niet gelukt. We horen graag van anderen, hoe dat wél kan.” Dat antwoord kwam er niet.

Directe aanleiding voor de verzuchting van Waterlander was een uitgebreid en gedegen onderzoeksrapport van de Noordelijke en Randstedelijke Rekenkamers over het functioneren van het Waddenfonds tussen 2012 en 2016. Via een Gemeenschappelijke Regeling van de provincies Fryslân, Noord-Holland en Groningen heeft het bestuur van dit fonds de komende jaren nog € 270 miljoen te verdelen. De Rekenkamers signaleren het risico van –ongewenste- belangenverstrengeling: "Waddenfonds keurt eigen vlees."

Dat gaat zo. Gedeputeerde Kielstra van Fryslân zit in het Dagelijks Bestuur (DB) van het Waddenfonds. Dat DB wordt gevormd door 3 gedeputeerden uit de 3 betrokken provincies. Dus ook uit Fryslân. Degene die subsidie verstrekt zou dus in de situatie kunnen komen, dat hij moet oordelen over zijn eigen subsidieaanvraag. Een ongewenste situatie. Overigens heeft de provincie Fryslân aangegeven zelf nog nooit een aanvraag te hebben ingediend bij het Waddenfonds en dit ook niet te gaan doen.

50PLUS stemde voor een (aangenomen) amendement van VVD en D66, waarin het college van GS wordt opgedragen met voorstellen te komen om aan ongewenste belangenverstrengeling een einde te maken. Wordt vervolgd.