50PLUS, CDA en FNP hebben moeite met mega zonnepaneelveld

50PLUS heeft samen met FNP en CDA vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten over een mega-zonnepaneel-veld aan de zuidkant van Leeuwarden. 

Disndag 10 maart was er een informatiebijeenkomst voor omwonenden voor zo'n veld van meer dan 60 hectare in t open landschap en op landbouwgrond dat destijds in de Middelsee lag. Bovendien is het een gebied met veel weidevogels. 

De drie Statenfracties hebben vragen gesteld of de plannen wel in overeenstemming zijn met de uitgangspunten van de provincie.

Tijdens de bijeenkomst op dinsdag werd duidelijk dat zowel de omwonenden als Energiecorporatie Goutum niet of maar summier geïnformeerd waren over het project. De projectontwikkelaar stelde dat de gemeente én de provincie al drie maanden op de hoogte waren van de plannen en dat een aanvraag voor een omgevingsvergunning al in de week van 17 maart wordt ingediend bij de gemeente Leeuwarden. De initiatiefnemer denkt dat hij uiterlijk eind september uitsluitsel krijgt en dat hij nog dit jaar gebruik kan maken van de zogenoemde SDE+-subsidie van het Rijk.

50PLUS, FNP en CDA willen van het college van gedeputeerde Staten weten of zij – zoals de projectontwikkelaar stelde – inderdaad op de hoogte zijn van de plannen. Bovendien stellen de partijen de vraag of een en ander wel binnen de eisen blijft die de provincie aan het landschap stelt. In het bestuursakkoord voor deze Staten-periode en in de ontwerp-omgevingsvisie die Provinciale Staten verleden jaar hebben aangenomen is vastgelegd dat bij de beoordeling van zonnepaneelparken de ‘zonneladder’ moet worden toegepast. Een methode waarmee vast gelegd is in welke volgorde op welke plekken er zonnepanelen geplaatst kunnen worden. (Op daken, op land, op water etc.) Landbouwgrond komt daar als laatste voor in aanmerking.

50PLUS heeft in zijn verkiezingsprogramma gesteld dat zonnepanelen eerst zoveel mogelijk op daken geplaatst moeten worden. Zolang daar nog geen optimaal gebruik van is gemaakt is 50PLUS tegen zonnepaneelvelden. Zeker als die de natuur- en landbouwgrond aantast.