Politieke agenda

 

 •  
 • 10:00-12:00 uur
 • Presidium
 • Vergadering fractievoorzitters

   — Locatie: Kofjekeamer
 •  
 • 13:30-15:30 uur
 • Auditcommissie
 • Financieel toezicht

   — Locatie: 2e Seksjekeamer
 •  
 • 16:00-18:00 uur
 • Steatemerk
 • Ter voorbereiding op de vergadering van Provinciale Staten van 28 oktober

   — Locatie: Kommisjeseal
 •  
 • 09:00-10:00 uur
 • Steatekomitee Frysk
 • commissievergadering

   — Locatie: 2de Seksjekeamer

 

 •  
 • Herfstreces
 • Herfstreces

 

 •  
 • Herfstreces
 • Herfstreces

 

 •  
 • Herfstreces
 • Herfstreces

 

 •  
 • Herfstreces
 • Herfstreces

 

 •  
 • Herfstreces
 • Herfstreces

 

 •  
 • 16:00-18:00 uur
 • Fractievergadering 50PLUS
 • Ter voorbereiding op de vergadering van Provinciale Staten 28 oktober

   — Locatie: 3e Sectiekamer

 

 •  
 • 10:00-15:00 uur
 • Provinciale Staten
 • Voorlopige agenda Provinciale Staten:
  - Ontwerp 4e Waterhuishoudsplan fryslân
  - N359 Lemmer 

   — Locatie: Statenzaal

 

 •  
 • 15.30 - 17.30 uur
 • Steatemerk
 • Agenda:
  - Begroting Provincie Fryslân 2016 en begroting Fonds Nazorg Stortplaatsen.
  - Tweede Bestuursrapportage 2015.

   — Locatie: Commissiezaal
 •  
 • 18.30 - 21.30 uur
 • Expertmeeting Omgevingsvisie
 • 18.30 uur tot 21.30 uur, commissiezaal Provinciehuis
  18.30 Opening
  18.40 Presentatie provincie (Titian Oterdoom)
  - korte toelichting op hoe men gekomen is tot de trends en de daaruit voortvloeiende principes als leidraad voor de Omgevingsvisie
  - toelichting proces omgevingsvisie (drie modellen&keuze combi model)
  - rol PS in de verschillende modellen
  19.00 Ervaringsdeskundige open proces Wim van der Lee (gemeente Haarlemmermeer)
  waarom open proces / aanpak: wat ging goed c.q. niet goed / rol en positie raadsleden en col-lege / de lessen tot dusve
  19.30 Toelichting Yung Lie (Instituut Maatschappelijke Innovatie) op mogelijke scenario’s&rollen
  20.15 Pauze
  20.30 Discussie over de rol van PS in het proces a.d.h.v. verschillende scenario’s&rollen
  21.00 Terugkoppeling

   — Locatie: Commissiezaal

 

 •  
 • 16:00-18:00 uur
 • Fractievergadering 50PLUS
 • Ter voorbereiding op de vergadering van Provinciale Staten 11 november

   — Locatie: 1e Sectiekamer

 

 •  
 • 10.00 - 15.00 uur
 • Provinciale Staten
 • Vergadering Provinciale Staten met o.a.:
  - Begroting 2016 Fryslân
  - 2e Bestuursrapportage 2015

   — Locatie: Statenzaal

 

 •  
 • 16.00 uur
 • Steatemerk
 • Openbare bijeenkomst ter voorbereiding op de vergadering van Provinciale Staten op 25 november 2015

   — Locatie: Commisiekamer
 •  
 • 10:00 - 12:00 uur
 • Presidium
 • overleg fractievoorzitters

   — Locatie: Kofjekeamer Provinciehuis
 •  
 • 13:00 - 15:00 uur
 • Staetekomitee Frysk
 • Overlegorgaan Friese taal en cultuur

   — Locatie: Afûk, Ljouwert

 

 •  
 • 16.00 - 18.00 uur
 • Fractievergadering 50PLUS
 • Voorbereiding op Provinciale Staten 25 november

   — Locatie: Persruimte

 

 •  
 • 10.00 - 15.00 uur
 • Provinciale Staten
 • Vergadering Provinciale Staten met o.a.:
  - Startnotitie aanpak Omgevingsvisie Fryslân
  - FUMO
  - Wijzigingen investeringsagenda Drachten - Heerenveen
  - Onderzoeksrapport Noordelijke Rekenkamer over krimp in Fryslân

   — Locatie: Statenzaal
 •  
 • 18:30 - 20:00 uur
 • Platform Europa
 • Introductie Europa ter voorbereiding op Statenexcursie Brussel.

   — Locatie: Commissiezaal

 

 •  
 • 12:00 - 13:30 uur
 • Steatekomitee Frysk
 • Overlegorgaan Friese taal en cultuur.

   — Locatie: 2de Sectiekamer
 •  
 • 13:00 - 13:30 uur
 • Vooroverleg Auditcommissie
 • Commissie financiële zaken.

 •  
 • 13:30 - 15:00 uur
 • Auditcommissie
 • Commissie financiële zaken.

 •  
 • 16:00 - 18:00 uur
 • Steatemerk
 • Openbare bijeenkomst ter voorbereiding op de vergadering van Provinciale Staten op 16 december 2015.

  Onderwerpen:

  1. Maatregelenpakket Kaderrichtlijn Water 2016-2021

  2. Afstandsbediening bruggen

  3. RUG/Campus Fryslân

  4. Reactie op het Voorontwerp Inpassingsplan Aardgastransportleiding Oppenhuizen

   — Locatie: Commissiezaal

 

 •  
 • 10.30 - 12.00 uur
 • Presidium
 • Overleg fractievoorzitters

   — Locatie: Kofjekeamer

 

 •  
 • 16:00 - 18:00 uur
 • Fractievergadering 50PLUS
 • Vergadering ter voorbereiding op de vergadering van Provinciale Staten op 16 december.

   — Locatie: derde sectiekamer

 

 •  
 • 10:00 -16.00 uur
 • Provinciale Staten
 • Vergadering Provinciale Staten

  Agenda

  07. Maatregelenpakket Kaderrichtlijn Water 2016-2021    

  08. Ôfstânsbetsjinning brêgen

  09. Rijks Universiteit Groningen / Campus Fryslân

  10. Réaksje Voorontwerp Inpassingsplan Aardgastransportleiding Oppenhuizen-Ried 2

  11. Utfieringsprogramma Weardefol Fryslân

  12. Begrutting 2016, frijjaan budgetten ûnder betingsten

  13. Wiziging Mienskiplike Regeling Samenwerkingsverband Noord-Nederland  

  14. Wiziging Mienskiplike Regeling Noordelijke Rekenkamer

  15. Stimming      

   — Locatie: Statenzaal

 

 •  
 • 12:00 - 13:00 uur
 • Overleg fractie startnotitie cultuur, taal, onderwijs, sport
 • Overleg met ambtenaren van Kultuer en Mienskip over Beleidsbrief.

   — Locatie: Provinciehuis kamer 6.02
 •  
 • 10:30 - 12:00 uur
 • Fractieoverleg
 • Intern fractieoverleg.

   — Locatie: Provinciehuis Fractiekamer 50PLUS kamer 0.94

 

 •  
 • 16:00 - 18:00 uur
 • Nieuwjaarsreceptie Provincie
 • Informele bijeenkomst.

   — Locatie: Provinciehuis

 

 •  
 • 16:00 - 18:00 uur
 • Steatemerk (VERVALT)
 • Wat vinden inwoners van Fryslân van de voorstellen van het college van Gedeputeerde Staten? Om daar beter zicht op te krijgen, houden Provinciale Staten maandelijks een Steatemerk (statenmarkt). Statenleden kunnen zich daar laten informeren over onderwerpen waarover zij een besluit moeten nemen. Burgers, ambtenaren en statenleden kunnen elkaar ontmoeten en informeren. De uitwisseling van informatie op de markt vervangt de vroegere inspraak in de Statencommissie.

   — Locatie: Kommisjeseal
 •  
 • 10:00 - 12:00 uur
 • Expertmeeting economie beleidsbrief 'Wurkje mei Fryslân'
 • Op woensdag 13 januari 2016 wordt een expertmeeting voor de Statenleden van de provincie Fryslân georganiseerd. Centraal in deze expertmeeting staat de Beleidsbrief Economie.

  De beleidsbrief geeft een nadere invulling aan de ambities uit het Coalitieakkoord en beschrijft de acties die de provincie samen met de Friezen wil ondernemen om een impuls te geven aan de toekomstige economie.

   — Locatie: Provinciehuis
 •  
 • 13:00 - 15:15 uur
 • Bijeenkomst Integriteit
 • Bijeenkomst fractievoorzitters en eerste opvolgers.

   — Locatie: Provinciehuis, Kommisjeseal
 •  
 • 13:00 - 15:15 uur
 • Bijeenkomst over integriteit
 • Eerste bijeenkomst over integriteit in het openbaar bestuur en de politiek die moet uitmonden in een Gedragscode voor Provinciale Staten van Friesland.

   

   

   — Locatie: Provinciehuis, Kommisjeseal

 

 •  
 • 17:00 - 18:30 uur
 • Vervolgbijeenkomst Social Return
 • Vervolgbijeenkomst Social Return.

   — Locatie: Provinciehuis, Kofjekeamer

 

 •  
 • 10:00 - 12:00 uur
 • Presidium
 • Bijeenkomst fractievoorzitters.

   — Locatie: Provinciehuis, Kofjekeamer
 •  
 • 12:15 - 13:00 uur
 • Toelichting project Herstel onrechtmatig gebruik provinciale grond en water
 • Toelichting op inhoud en achtergrond project.

   — Locatie: Provinciehuis, Kommisjeseal
 •  
 • 14:30 - 17:30 uur
 • Expertmeeting Transitie Sociaal Beleid
 • Programma (lees hier meer)

   — Locatie: Provinciehuis, Kommisjeseal

 

 •  
 • 10:00 - 13:30 uur
 • Symposium 50PLUS: Ouderen op de arbeidsmarkt
 • Op initiatief van het Wetenschappelijk Bureau van 50PLUS wordt op zaterdag 23 januari 2016, het Symposium "Ouderen op de arbeidsmarkt: langer doorwerken zonder banen?!" georganiseerd. Deelname is gratis maar er is beperkt plaats. Aanmelden zie: www.50PLUSpartij.nl 

   

   — Locatie: Academiegebouw (senaatszaal) Domplein 29, Utrecht

 

 •  
 • 16:00 - 18:00 uur
 • Fractievergadering 50PLUS (VERVALT)
 • Vergadering 50PLUS Statenfractie ter voorbereiding op de vergadering van PS op 27 januari 2016. 

   — Locatie: Provinciehuis, Tredde Seksekeamer

 

 •  
 • 10:00 - 18:00 uur
 • Provinsjale Steaten (VERVALT)
 • Vergadering van Provinciale Staten.

   — Locatie: Steateseal
 •  
 • 10:00 - 12:00 uur
 • Werkbezoek PS aan Merk Fryslân
 • Werkbezoek van Provinciale Staten aan Merk Fryslân met terugblik op 2015 en toelichting op Productplan MF 2016.

   

   — Locatie: Kantoor Merk Fryslân, gebouw Kamer van Koophandel
 •  
 • 13:00 - 14:30 uur
 • Expertmeeting Zijkanalen Drachten
 • Voorbereidende bijeenkomst op Statenvergadering.

   — Locatie: Provinciehuis, Kommisjeseal

 

 •  
 • 16:00 - 18:00 uur
 • Steatemerk
 • Wat vinden inwoners van Fryslân van de voorstellen van het college van Gedeputeerde Staten? Om daar beter zicht op te krijgen, houden Provinciale Staten maandelijks een Steatemerk (statenmarkt). Statenleden kunnen zich daar laten informeren over onderwerpen waarover zij een besluit moeten nemen. Burgers, ambtenaren en statenleden kunnen elkaar ontmoeten en informeren. De uitwisseling van informatie op de markt vervangt de vroegere inspraak in de statencommissie. 

  Underwerpen:

  1. Farwei nei Drachten

  2. Konsekwinsjes hifking Fries Museum

  3. Rapport Noordelijke Rekenkamer ‘Terugblik bedrijventerreinen en bodemsanering’

  4. Beleidsbrief Ekonomy ‘Wurkje mei Fryslân’   

   — Locatie: Kommisjeseal

 

 •  
 • 15:30 - 17:00 uur
 • Staetekommisje (u.f.b.)
 • Indien daartoe aanleiding bestaat kunnen de Staten besluiten om bepaalde onderwerpen te bespreken in commissieverband (na de Statenmarkt en voorafgaand aan de vergadering van Provinciale Staten).

   — Locatie: Kommisjeseal

 

 •  
 • 16:00 - 17:30 uur
 • Gesprek fractie 50PLUS met Commissaris van de Koning
 • In de presidiumvergadering van juni '15 heeft de CdK aangekondigd dat hij graag gesprekken wil voeren met een delegatie van elke fractie. Het gesprek is bedoeld om naar elkaar toe wensen en verwachtingen uit te spreken voor de voorliggende statenperiode. En om te bezien of er extra of andere middelen ter ondersteuning nodig zijn. 

   — Locatie: Provinciehuis, kamer CdK

 

 •  
 • 10:00 - 12:00 uur
 • Presidium
 • Overleg fractievoorzitters over o.a. de agenda Provinciale Staten vergadering 23 maart 2016 

   — Locatie: Kofjekeamer

 

 •  
 • 16:00 - 18:00 uur
 • Fractievergadering 50PLUS
 • Regulier overleg ter voorbereiding op de vergadering van Provinciale Staten van 24 februari.

   — Locatie: Tredde Seksjekeamer
 •  
 • 17.00 - 19.00 uur
 • Overleg penningmeesters fracties
 • Voor de verantwoording van de besteding van middelen door de fracties in 2015 heeft overleg plaats tussen de penningmeesters van de stichtingen, griffie en accountant.

   — Locatie: Kofjekeamer

 

 •  
 • 10:00 - 18:00 uur
 • Provinsjale Steaten
 • Vergadering van Provinciale Staten.

  Agenda

  • Farwei nei Drachten
  • Konsekwinsjes hifkjen Fries Museum
  • Beliedsbrief Ekonomy "Wurkje mei Fryslan"
  • Rapport Noordelijke Rekenkamer "Terugblik bedrijventerreinen en bodemsanering"

   

   — Locatie: Steateseal

 

 •  
 • 15.00 - 17.00 uur
 • Werkbezoek Circulair Friesland in Akkrum
 • Statenfractie 50PLUS gaat naar de bijeenkomst in Akkrum over Circulair Friesland.

   — Locatie: Terptsjerke, Om'e Toer 6, Akkrum

 

 •  
 • 16:00 - 18:00 uur
 • Steatemerk
 • Wat vinden inwoners van Fryslân van de voorstellen van het college van Gedeputeerde Staten? Om daar beter zicht op te krijgen, houden Provinciale Staten maandelijks een Steatemerk (statenmarkt). Statenleden kunnen zich daar laten informeren over onderwerpen waarover zij een besluit moeten nemen. Burgers, ambtenaren en statenleden kunnen elkaar ontmoeten en informeren. De uitwisseling van informatie op de markt vervangt de vroegere inspraak in de Statencommissie. 

  Onderwerpen:

  • Rekenkamerrapport Krimpbeleid provincie Fryslân, Beleidsbrief Krimp en leefbaarheid
  • Startnotitie Omgevingsvisie en discussienotitie Omgevingsvisie
  • Startnotitie beleidskader Cultuur, Taal, Onderwijs & Sport
  • Initiatiefvoorstel coalitiepartijen ‘Afbouw subsidies Maatschappelijke Organisaties’   
   — Locatie: Kommisjeseal
 •  
 • 12.15 - 15.00 uur
 • Werkbezoek De Nieuwe Afsluitdijk
 • Ter oriëntering op nieuwe ontwikkelingen brengt de Statenfractie een werkbezoek aan de Afsluitdijk.

   — Locatie: Kornwerderzand

 

 •  
 • 16.45 - 17.45 uur
 • Overleg fractievoorzitter met Commissaris van de Koning
 • In de presidiumvergadering van juni '15 heeft de CdK aangekondigd dat hij graag gesprekken wil voeren met een delegatie van elke fractie. Het gesprek is bedoeld om naar elkaar toe wensen en verwachtingen uit te spreken voor de voorliggende statenperiode. En om te bezien of er extra of andere middelen ter ondersteuning nodig zijn.

   

   — Locatie: Provinciehuis kamer CdK

 

 •  
 • 10:00 - 12:00 uur
 • Presidium
 • Overleg fractievoorzitters over o.a. agenda Provinciale Staten april.

   — Locatie: Kofjekeamer
 •  
 • 13.00 - 15.00 uur
 • Bijeenkomst Integriteit
 • De fracties praten over het opstellen van een protocol over integriteit. 

   — Locatie: Kommisjeseal
 •  
 • 15.30 - 17.30 uur
 • Steatekommisje (p.m.)
 • Mede afhankelijk van uitkomsten en onderwerpen van de Steatemerk kan een commissievergadering worden belegd. 

   — Locatie: Kommisjeseal

 

 •  
 • 16:00 - 18:00 uur
 • Fractievergadering 50PLUS
 • Regulier overleg Statenfractie ter voorbereiding op de vergadering van Provinciale Staten op 23 maart.

   — Locatie: Tredde Seksjekeamer
 •  
 • 14.00 - 15.00 uur
 • Vergadering Stichting fractieondersteuning 50PLUS
 • De Stichting fractieondersteuning 50PLUS vergadert over de (voorgenomen) besteding van het provinciaal 50PLUS fractiebudget en aanverwante zaken.  

   — Locatie: Fractiekamer 50PLUS

 

 •  
 • 10:00 - 18:00 uur
 • Provinsjale Steaten
 • Vergadering van Provinciale Staten. Agenda volgt.

   — Locatie: Steateseal

 

 •  
 • 16:00 - 18:00 uur
 • Steatemerk
 • Wat vinden inwoners van Fryslân van de voorstellen van het college van Gedeputeerde Staten? Om daar beter zicht op te krijgen, houden Provinciale Staten maandelijks een Steatemerk (statenmarkt). Statenleden kunnen zich daar laten informeren over onderwerpen waarover zij een besluit moeten nemen. Burgers, ambtenaren en statenleden kunnen elkaar ontmoeten en informeren. De uitwisseling van informatie op de markt vervangt de vroegere inspraak in de Statencommissie.

  Onderwerpen:

  • Realisatieovereenkomsten De Nieuwe Afsluitdijk
  • Provinciaal Inpassingsplan Vismigratierivier
  • Vierde Waterhuishoudingsplan
   — Locatie: Kommisjeseal
 •  
 • 19.00 - 22.00 uur
 • Expertmeeting snel internet in Fryslân
 • Opiniërende bijeenkomst.

   — Locatie: Kommisjeseal

 

 •  
 • Referindeum Associatieverdrag Oekraïne
 • Landelijk referendum.

   — Locatie: Stemlokalen

 

 •  
 • 10.00 - 12.00 uur
 • Presidium
 • Bijeenkomst fractievoorzitters ter voorbereiding op de eerstvolgende vergadering van Provinciale Staten.

   

   — Locatie: Kofjekeamer
 •  
 • 13.00 - 13.30 uur
 • Foaroerlis Auditkommisje
 • Interne commissie financiële zaken.

   — Locatie: Tredde Seksjekeamer
 •  
 • Auditkommisje
 • Interne commissie financiële zaken.

   — Locatie: 2de Seksjekeamer
 •  
 • 16.00 - 18.00 uur
 • Expertmeeting Gemeenschappelijke Regelingen
 • Op verzoek van het presidium wordt een expertmeeting over gemeenschappelijke regelingen georganiseerd. Doel is statenleden meer kennis bij te brengen over de juridische status van een gemeenschappelijke regeling, de positie van de staten bij een gemeenschappelijke regeling, de manier waarop de staten invloed kunnen uitoefenen op de uitvoering van een gemeenschappelijke regeling en na te gaan op welke manier de vertegenwoordigers van de staten in het algemeen bestuur van een gemeenschappelijke regeling "feeling" kunnen houden met hun achterban.

   — Locatie: Kommisjeseal
 •  
 • 18.30 - 20.30 uur
 • Steatekommisje (p.m.)
 • Afhankelijk van uitkomsten en onderwerpen tijdens de Steatemerk kan worden besloten om een commissievergadering te beleggen.

   — Locatie: Kommisjeseal
 •  
 • 19.00 - 20.30 uur
 • Bijeenkomst werkgroep bestuurlijke vernieuwing
 • Werkgroep uit de Staten die zich gaat bezighouden met bestuurlijke vernieuwing.

   — Locatie: Kofjekeamer

 

 •  
 • 16:00 - 18:00 uur
 • Fractievergadering 50PLUS
 • Vergadering van de fractie ter voorbereiding op de vergadering van Provinciale Staten op 20 april.

   — Locatie: Provinciehuis, Tredde Seksjekeamer

 

 •  
 • 10:00 - 18:00 uur
 • Provinsjale Steaten
 • Vergadering van Provinciale Staten.

  Agenda:

  05. Fjirde Wetterhúshâldingsplan

  06. Realisaasjeoerienkomsten ‘De Nieuwe Afsluitdijk’

  07. Provinsjaal Ynpassingsplan Fiskmigraasjerivier (FMR)   

   — Locatie: Steateseal
 •  
 • 16.00 - 17.30 uur
 • Bijeenkomst Klankbordgroep aanbesteding OV
 • Deze klankbordgroep zal adviseren over de aanbesteding van het Openbaar Vervoer, waaronder het op te stellen programma van eisen.  

   — Locatie: 2de Seksjekeamer

 

 •  
 • Keningsdei
 • Nationale feestdag.

 

 •  
 • 13.30 - 15.30 uur
 • Steatemerk (jierstikken)
 • Wat vinden inwoners van Fryslân van de voorstellen van het college van Gedeputeerde Staten? Om daar beter zicht op te krijgen, houden Provinciale Staten maandelijks een Steatemerk (statenmarkt). Statenleden kunnen zich daar laten informeren over onderwerpen waarover zij een besluit moeten nemen. Burgers, ambtenaren en statenleden kunnen elkaar ontmoeten en informeren. De uitwisseling van informatie op de markt vervangt de vroegere inspraak in de Statencommissie.

   — Locatie: Kommisjeseal
 •  
 • 16.00 - 18.00 uur
 • Steatemerk (regulier)
 • Wat vinden inwoners van Fryslân van de voorstellen van het college van Gedeputeerde Staten? Om daar beter zicht op te krijgen, houden Provinciale Staten maandelijks een Steatemerk (statenmarkt). Statenleden kunnen zich daar laten informeren over onderwerpen waarover zij een besluit moeten nemen. Burgers, ambtenaren en statenleden kunnen elkaar ontmoeten en informeren. De uitwisseling van informatie op de markt vervangt de vroegere inspraak in de Statencommissie.

   — Locatie: Kommisjeseal
 •  
 • 19.00 - 21.00 uur
 • Steatekommisje (p.m.)
 • Afhankelijk van uitkomsten en onderwerpen tijdens de Steatemerk kan worden besloten om een commissievergadering te beleggen.

   — Locatie: Kommisjeseal

 

 •  
 • 10.00 - 12.00 uur
 • Presidium
 • Vergadering van fractievoorzitters Provinciale Staten. 

   — Locatie: Kofjekeamer

 

 •  
 • 16:00 - 18:00 uur
 • Fractievergadering 50PLUS
 • Vergadering van de fractie ter voorbereiding op de vergadering van Provinciale Staten op 25 mei. 

   — Locatie: Provinciehuis, Tredde Seksjekeamer

 

 •  
 • 09:00 - 16:00 uur
 • Provinsjale Steaten
 • Vergadering van Provinciale Staten. Voor agenda klik hier.

   — Locatie: Steateseal
 •  
 • 17.00 - 20.00 uur
 • Rede van Fryslân
 • Prins Carlos de Bourbon de Parme houdt op woensdag 25 mei 2016 de vijfde Rede van Fryslân. Het onderwerp is de circulaire economie. Hierin staat het hergebruik van goederen centraal. De circulaire economie krijgt tot de zomer bijzondere aandacht tijdens het Nederlands voorzitterschap van de Europese Unie. Prins Carlos is directeur van het INSID, het instituut voor duurzaam innovatie en ontwikkeling. Tijdens de Rede van Fryslân gaat hij ook in op wat de bijdrage van Fryslân kan zijn.

  Via de Rede laat iemand zijn licht schijnen op de toekomst van Fryslân. Bij de vier vorige edities spraken toenmalig CPB-directeur Coen Teulings (over economie), toenmalig VNO/NCW-voorzitter Bernard Wientjes (over de export), oud-Tweede Kamervoorzitter Gerdi Verbeet (over burgerparticipatie) en journalist van het jaar Olaf Koens (over meertaligheid en de Friese ambitie).  

   — Locatie: Steateseal

 

 •  
 • 13.00 - 13.30 uur
 • Foaroerlis Auditcommissie
 • Commissie financiële zaken.

   — Locatie: 2de Seksjekeamer
 •  
 • 13.30 - 15.30
 • Auditcommissie
 • Commissie financiële zaken.

   — Locatie: 2de Seksjekeamer
 •  
 • Platform Europa
 • Bijeenkomst statenleden over Europese aangelegenheden.

   — Locatie: 2de Seksjekeamer
 •  
 • 19.00 - 21.00 uur
 • Steatemerk
 • Wat vinden inwoners van Fryslân van de voorstellen van het college van Gedeputeerde Staten? Om daar beter zicht op te krijgen, houden Provinciale Staten maandelijks een Steatemerk (statenmarkt). Statenleden kunnen zich daar laten informeren over onderwerpen waarover zij een besluit moeten nemen. Burgers, ambtenaren en statenleden kunnen elkaar ontmoeten en informeren. De uitwisseling van informatie op de markt vervangt de vroegere inspraak in de Statencommissie.

  Agenda en onderwerpen 1 juni 2016:

  1. Ramtnota (Kadernota) 2017
  2. Earste Bestjoersrapportaazje 2016
  3. Aanpassing eigendoms- en zeggenschapsverhouding NOM NV
  4. Marrekrite meerjarenvisie, jaarstukken, begroting en wijziging Gemeenschappelijke Regeling   
   — Locatie: Kommisjeseal

 

 •  
 • 10.00 - 11.30 uur
 • Steatekomitee Frysk
 • Interne commissie ter bevordering van Friese taal en cultuur.

   — Locatie: 2de Seksjekeamer
 •  
 • 16.00 - 18.00 uur
 • Steatemerk
 • Wat vinden inwoners van Fryslân van de voorstellen van het college van Gedeputeerde Staten? Om daar beter zicht op te krijgen, houden Provinciale Staten maandelijks een Steatemerk (statenmarkt). Statenleden kunnen zich daar laten informeren over onderwerpen waarover zij een besluit moeten nemen. Burgers, ambtenaren en statenleden kunnen elkaar ontmoeten en informeren. De uitwisseling van informatie op de markt vervangt de vroegere inspraak in de Statencommissie.

   — Locatie: Kommisjeseal

 

 •  
 • 14.00 - 20.00 uur
 • De boer op met de CDA-fraksje
 • Werkbezoek Statenfracties en medewerkers georganiseerd door CDA Fryslân. 

   — Locatie: It Heidenskip, Dorpshuis It Swaeigat
 •  
 • 09.00 - 12.30 uur
 • Steatekommisje
 • Commissievergadering van Provinciale Staten over Gebiedsbudget Uitvoeringsprogramma 2016-2019, Risicoverlagend Infrastructuur Programma (RYP), Strategisch personeelsbeleid. 

   — Locatie: Kommisjeseal

 

 •  
 • 16:00 - 18:00 uur
 • Fractievergadering 50PLUS
 • Vergadering van de fractie ter voorbereiding op de vergadering van Provinciale Staten op 22 juni (kadernota).

   — Locatie: Tredde Seksjekeamer

 

 •  
 • 10.00 - 12.00 uur
 • Presidium
 • Vergadering fractievoorzitters.

   — Locatie: Kofjekeamer
 •  
 • 13.00 - 18.00 uur
 • Provinciale Staten (Kadernota)
 • Agenda

  -brief gedeputeerde REC

  -Kadernota 2017

  -Eerste bestuursrapportage 2016

  -Aanpassing eigendoms- en zeggenschapsverhouding NOM NV

  -Marrekrite Meerjarenvisie, jaarstukken, begroting en wijziging GR

  -Begroting 2017 en Jaartstukken 2015 Noordelijke Rekenkamer

  -Benoeming bestuursleden Noordelijke Rekenkamer

   — Locatie: Steateseal

 

 •  
 • 16:00 - 18:00 uur
 • Fractievergadering 50PLUS (VERVALLEN)
 • Vergadering van de fractie ter voorbereiding op de vergadering van Provinciale Staten op 29 juni. 

   — Locatie: Provinciehuis, Tredde Seksjekeamer

 

 •  
 • 10:00 - 18:00 uur
 • Provinsjale Steaten
 • Vergadering Provinciale Staten. Agenda volgt.

   — Locatie: Steateseal

 

 •  
 • 09.30 - 10.00 uur
 • Foaroerlis Auditkommisje
 • Commissie financiële aangelegenheden.

   — Locatie: 2de Seksjekeamer
 •  
 • 10.00 - 12.00 uur
 • Auditkommisje
 • Commissie financiële aangelegenheden.

   — Locatie: 2de Seksjekeamer
 •  
 • 11:00 - 13:00
 • Werkgroep bestuurlijke vernieuwing
 • werkgroep fractievoorzitters

   — Locatie: Parseromte
 •  
 • 12:00 - 13:00 uur
 • Broodje met Piet Paulusma
 • informele lunch

   — Locatie: Komissjeseal
 •  
 • 13:00 - 14:00 uur
 • Fractieberaad 50PLUS
 • Voorbereiding op volgende periode en overleg.

   — Locatie: 4de Seksjekeamer
 •  
 • 17:30 - 19:00 uur
 • Penningmeestersoverleg
 • Overleg penningmeesters fractieondersteuning

   — Locatie: 2e Sectiekamer

 

 •  
 • Simmerreses
 • Zomerreces

 

 •  
 • Einde Simmerreses
 • Einde Zomerreces

 

 •  
 • 12:00 - 13.30 uur
 • Werkgroep bestuurlijke vernieuwing
 • vergadering statenleden

   — Locatie: 5e Seksjekeamer
 •  
 • 14.30 - 15.30 uur
 • Werkgroep gemeenschappelijke regelingen
 • vergadering statenleden

   — Locatie: 4e Seksjekeamer
 •  
 • 16:00 - 18:00 uur
 • Steatemerk
 • Wat vinden inwoners van Fryslân van de voorstellen van het college van Gedeputeerde Staten? Om daar beter zicht op te krijgen, houden Provinciale Staten maandelijks een Steatemerk (statenmarkt). Statenleden kunnen zich daar laten informeren over onderwerpen waarover zij een besluit moeten nemen. Burgers, ambtenaren en statenleden kunnen elkaar ontmoeten en informeren. De uitwisseling van informatie op de markt vervangt de vroegere inspraak in de Statencommissie.

  Onderwerpen:

  1. Integrale beliedsbrief ‘Mei hert, holle en hannen’   

  2. Underhâld: fan in 6 nei in 7  

   — Locatie: Kommisjeseal
 •  
 • 19:00 - 21:00 uur
 • Steatekommisje
 • Commissievergadering.

  Agenda:

  01. Iepenjen en meidielings

  02. Ferslach Steatekommisje 15-06-2016 (wizige ferzje)

  03. Underling debat oer de Beliedsbrief Kultuer, Taal, Ûnderwiis en Sport Mei hert, holle en hannen’

  04. Omfreegjen 05. Sluten   

   — Locatie: Kommisjeseal

 

 •  
 • 12:00 - 22:00 uur
 • Heidag Statenfractie 50PLUS
 • Jaarlijkse heidag van de fractie na het zomerreces.

   — Locatie: Ergens in Fryslân

 

 •  
 • 10:00 - 15:00 uur
 • Steategearkomste
 • Meer informatie volgt.

   — Locatie: Steateseal
 •  
 • 15:00 - 16:30 uur
 • Ôfschied Commissaris van de Koning fan PS
 • Afscheidsbijeenkomst CdK van PS.

   — Locatie: Nog niet bekend.
 •  
 • 19.00 - 21.00 uur
 • Vergadering van Provinciale Staten
 • Voortzetting van de om 10.00 uur begonnen en om 14.00 uur geschorste vergadering van Provinciale Staten over de Beliedsbrief "Mei hert, holle en hannen". Provinciaal Cultuur-, Taal-, Onderwijs- en Sportbeleid 2017-2020.    

   — Locatie: Statenzaal

 

 •  
 • 10:00 - 15:00 uur
 • Werkbezoek Wadden o.v.b.
 • werkbezoek statenfracties

 •  
 • 10:00 - 11:30 uur
 • Steatekomitee Frysk
 • Commissie Fries.

   — Locatie: 2e Seksjekeamer
 •  
 • 16:00 - 18:00 uur
 • Steatemerk
 • Wat vinden inwoners van Fryslân van de voorstellen van het college van Gedeputeerde Staten? Om daar beter zicht op te krijgen, houden Provinciale Staten maandelijks een Steatemerk (statenmarkt). Statenleden kunnen zich daar laten informeren over onderwerpen waarover zij een besluit moeten nemen. Burgers, ambtenaren en statenleden kunnen elkaar ontmoeten en informeren. De uitwisseling van informatie op de markt vervangt de vroegere inspraak in de Statencommissie.

  Op de Steatemerk giet it oer Evaluaasje Grûnbelied; NRK-rapport ‘Provinciaal ruimtelijk beleid: instrumenten en doorwerking’; Evaluaasje Fryske Guozze-oanpak en Oardering Skeabestriding Bisten, en oer de Beliedsbrief Duorsume Enerzjy. Oer dat lêste ûnderwerp wurdt de jûnes yn de Steatekommisje debattearre.

   

   — Locatie: Kommisjeseal
 •  
 • 19:00 - 21:00 uur
 • Steatekommisje
 • Steatekommisje oer Beliedsbrief Duorsume Enerzjy.

   

   — Locatie: Kommisjeseal

 

 •  
 • 19:00 - 21:00 uur
 • Informatieavond Omgevingsvisie
 • Informatieavond

   — Locatie: Kommisjeseal

 

 •  
 • 09:30 - 10:30 uur
 • Voorbereidingsbijeenkomst expertmeeting Kruidenrijk gras en natuur inclusieve landbouw
 • Werkgroep.

   — Locatie: Onbekend
 •  
 • 10:00 - 12:00 uur
 • Presidium
 • Bijeenkomst fractievoorzitters en CdK.

   — Locatie: Kofjekeamer
 •  
 • 15:00 - 20:00 uur
 • Steatesilen
 • Zeilwedstrijd PS.

   — Locatie: Volgt

 

 •  
 • 16:00 - 18:00 uur
 • Fractievergadering 50PLUS
 • Vergadering van de fractie ter voorbereiding op de vergadering van Provinciale Staten op 28 september.

   — Locatie: Provinciehuis, Tredde Seksjekeamer

 

 •  
 • 13:00 -21:00 uur
 • Provinsjale Steaten
 • Vergadering Provinciale Staten. Voor de agenda klikt u hier.

   — Locatie: Steateseal
 •  
 • 10:00 - 11:00 uur
 • Provinsjale Steaten
 • Voor de agenda klikt u hier.

   — Locatie: Steateseal

 

 •  
 • 16:00 - 16:45 uur
 • Kennismakingsgesprek CdK mw. Leemhuis
 • Er vinden kennismakingsgesprekken plaats met de CdK mw. Leemhuis en de fractievoorzitters. Het gesprek met de fractievoorzitter van 50PLUS vindt plaats op 3 oktober 2016.  

   — Locatie: Nog niet bekend

 

 •  
 • IPO congres
 • Op 4 en 5 oktober vindt het IPO Jaarcongres plaats. Dit jaar is Gelderland gastprovincie en vinden de festiviteiten, toespraken en workshops plaats in de gemeente Nijmegen. Alle provinciale gedeputeerden en Statenleden zijn van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn. Het thema van dit Jaarcongres is 'Pak de ruimte!' en er zal onder andere veel aandacht zijn voor het provinciale aanbod van de gezamenlijke provincies richting de Nationale Omgevingsvisie.

   

   — Locatie: Nijmegen

 

 •  
 • IPO congres
 • Op 4 en 5 oktober vindt het IPO Jaarcongres plaats. Dit jaar is Gelderland gastprovincie en vinden de festiviteiten, toespraken en workshops plaats in de gemeente Nijmegen. Alle provinciale gedeputeerden en Statenleden zijn van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn. Het thema van dit Jaarcongres is 'Pak de ruimte!' en er zal onder andere veel aandacht zijn voor het provinciale aanbod van de gezamenlijke provincies richting de Nationale Omgevingsvisie.

   

   — Locatie: Nijmegen

 

 •  
 • 10:00 - 12:00 uur
 • Presidium
 • Overleg fractievoorzitters en CdK.

   — Locatie: Kofjekeamer
 •  
 • 13:00 - 13:30 uur
 • Foaroerlis Auditkommisje
 • Vergadering financiële commissie PS. 

   — Locatie: Volgt
 •  
 • 13:30 - 15:30 uur
 • Auditkommisje
 • Vergadering financiële commissie PS.

   — Locatie: 2e Seksjekeamer
 •  
 • 16:00 - 18:00 uur
 • Steatemerk
 • Wat vinden inwoners van Fryslân van de voorstellen van het college van Gedeputeerde Staten? Om daar beter zicht op te krijgen, houden Provinciale Staten maandelijks een Steatemerk (statenmarkt). Statenleden kunnen zich daar laten informeren over onderwerpen waarover zij een besluit moeten nemen. Burgers, ambtenaren en statenleden kunnen elkaar ontmoeten en informeren. De uitwisseling van informatie op de markt vervangt de vroegere inspraak in de Statencommissie.

  De agenda vindt u hier

   

   — Locatie: Kommisjeseal
 •  
 • 19:00 - 21:00 uur
 • Expertmeeting Natuurbeschermingswet
 • Agenda vindt u hier

   — Locatie: Kommisjeseal

 

 •  
 • 19:00 - 21:00 uur
 • Steatekommisje o.v.b.
 • Commissievergadering PS (o.v.b.)

   — Locatie: Kommisjeseal

 

 •  
 • Hjerstfakânsje
 • Herfstvakantie van 17 t/m 23 oktober.

 

 •  
 • 16:00 - 18:00 uur
 • Fractievergadering 50PLUS
 • Vergadering van de fractie ter voorbereiding op de vergadering van Provinciale Staten op 26 oktober.

   — Locatie: Provinciehuis, Tredde Seksjekeamer

 

 •  
 • 10:00 - 18:00 uur
 • Provinsjale Steaten
 • Vergadering Provinciale Staten. Voor de agenda klikt u hier.

   — Locatie: Steateseal

 

 •  
 • 10:00 - 12:00 uur
 • Steatemerk (begrutting)
 • Begrotingsbehandeling PS.

   — Locatie: Kommisjeseal
 •  
 • 14:00 - 18:00 uur
 • Steatekommisje
 • Commissievergadering Provinciale Staten. Lees hier agenderingsverzoek FNP en 50PLUS.

   — Locatie: Kommisjeseal

 

 •  
 • 09:00 - 18:00 uur
 • Provinsjale Steaten (begrutting)
 • Begrotingsbehandeling PS. Klik hier voor de agenda.

   — Locatie: Steateseal

 

 •  
 • 16:00 - 18:00 uur
 • Fractievergadering 50PLUS
 • Vergadering van de fractie ter voorbereiding op de vergadering van Provinciale Staten op 23 november.

   — Locatie: Provinciehuis, Tredde Seksjekeamer

 

 •  
 • 09:00 - 18:00 uur
 • Provinsjale Steaten
 • Vergadering Provinciale Staten. De agenda vindt u hier.

   — Locatie: Steateseal

 

 •  
 • 16:00 - 18:00 uur
 • Steatemerk
 • Wat vinden inwoners van Fryslân van de voorstellen van het college van Gedeputeerde Staten? Om daar beter zicht op te krijgen, houden Provinciale Staten maandelijks een Steatemerk (statenmarkt). Statenleden kunnen zich daar laten informeren over onderwerpen waarover zij een besluit moeten nemen. Burgers, ambtenaren en statenleden kunnen elkaar ontmoeten en informeren. De uitwisseling van informatie op de markt vervangt de vroegere inspraak in de Statencommissie.

   

   — Locatie: Kommisjeseal

 

 •  
 • Statenexcursie Brussel
 • Tweedaags werkbezoek Provinciale Staten aan het Europees Parlement.

 

 •  
 • Statenexcursie Brussel
 • Tweedaags werkbezoek Provinciale Staten aan het Europees Parlement.

 

 •  
 • 10:00 - 12:00 uur
 • Presidium
 • Vergadering fractievoorzitters en CdK.

   — Locatie: Kofjekeamer
 •  
 • 13:00 - 14:30 uur
 • Steatekomitee Frysk
 • Commissievergadering Fries.

   — Locatie: 2e Seksjekeamer
 •  
 • 15:00 - 17:00 uur
 • Auditkommisje
 • Vergadering financiële commissie.

   — Locatie: 2e seksjekeamer
 •  
 • 19:00 - 21:00 uur
 • Steatekommisje (o.v.b.)
 • Commissievergadering statenleden.

   — Locatie: Kommisjeseal

 

 •  
 • 16:00 - 18:00 uur
 • Fractievergadering 50PLUS
 • Vergadering van de fractie ter voorbereiding op de vergadering van Provinciale Staten op 21 december.

   — Locatie: Provinciehuis, Tredde Seksjekeamer

 

 •  
 • 10:00 - 18:00 uur
 • Provinsjale Steaten
 • Vergadering Provinciale Staten. Voor de agenda klikt u hier.

   — Locatie: Steateseal, Provinciehuis

 

 •  
 • Krystfakânsje
 • Kerstvakantie van 26 december tot en met 8 januari.

 

 •  
 • 17:00 - 18:30 uur
 • Penningmeestersoverleg
 • Overleg tussen griffier en penningmeesters van de Stichtingen Fractieondersteuning over o.a. actualisatie verordening fractieondersteuning, pensioenverzekeringen, ontslagrecht. 

   — Locatie: Twadde Seksjekeamer, Provinciehuis

 

 •  
 • 13:00 - 14:00 uur
 • Werkgroep bestuurlijke vernieuwing
 • Vergadering woordvoerders fracties.

   — Locatie: Fjirde Seksjekeamer
 •  
 • 14:00 - 15:30 uur
 • Werkgroep gemeenschappelijke regelingen
 • Vergadering woordvoerders fracties.

   — Locatie: 5de Seksjekeamer
 •  
 • 16:00 - 18:00 uur
 • Steatemerk
 • Wat vinden inwoners van Fryslân van de voorstellen van het college van Gedeputeerde Staten? Om daar beter zicht op te krijgen, houden Provinciale Staten maandelijks een Steatemerk (statenmarkt). Statenleden kunnen zich daar laten informeren over onderwerpen waarover zij een besluit moeten nemen. Burgers, ambtenaren en statenleden kunnen elkaar ontmoeten en informeren. De uitwisseling van informatie op de markt vervangt de vroegere inspraak in de Statencommissie.

  De onderwerpen van de Steatemerk vindt u hier.

   — Locatie: Provinciehuis
 •  
 • 18:30 - 20:00 uur
 • Bijeenkomst Merk Fryslân
 • Presentatie.

   — Locatie: Provinciehuis

 

 •  
 • 08:30 -09:30 uur
 • Klankbordgroep digitalisering begroting
 • Bijeenkomst klankbordgroep.

   — Locatie: Twadde Seksjekeamer
 •  
 • 10:00 - 12:00 uur
 • Informerende bijeenkomst Omgevingswet
 • Bijeenkomst voor statenleden over stand van zaken.

   — Locatie: Kommisjeseal, Provinciehuis
 •  
 • 12:30 - 15:30 uur
 • Opiniërende bijeenkomst Staten over bestuurlijke vernieuwing
 • Overleg over uitkomsten onderzoek bestuurlijke vernieuwing.

   — Locatie: Kommisjeseal, Provinciehuis
 •  
 • 16:00 - 18:00 uur
 • Presidium
 • Overleg fractievoorzitters en voorzitter.

   — Locatie: Kofjekeamer, Provinciehuis
 •  
 • 19:00 - 21:00 uur
 • Platform Europa
 • Intern overleg over Europese aangelegenheden.

   — Locatie: Kommisjeseal, Provinciehuis

 

 •  
 • 14:00 - 18:00 uur
 • 50PLUS fractievergadering
 • Vergadering 50PLUS Statenfractie met adviseurs en leden.

   — Locatie: Tredde Seksjekeamer, Provinciehuis

 

 •  
 • 10:00 - 17:00 uur
 • Provinsjale Steaten
 • vergadering

   — Locatie: Steateseal, Provinciehuis
 •  
 • 17:00 - 19:00 uur
 • Werkgroep bestuurlijke vernieuwing
 • Overleg woordvoerders fracties.

   — Locatie: 5de Seksjekeamer

 

 •  
 • 09:30 - 12:00 uur
 • Cursus staatssteun in de praktijk
 • Voor statenleden en fractiemedewerkers wordt een cursus staatssteun in de praktijk georganiseerd.

   — Locatie: Provinciehuis

 

 •  
 • 18:00 - 22:00 uur
 • Vlieland conferentie
 • Conferentie voor statenleden.

   — Locatie: Vleiland

 

 •  
 • 09:00 - 19:00 uur
 • Vlieland conferentie
 • Conferentie voor statenleden

   — Locatie: Vlieland

 

 •  
 • 13:00 - 15:00 uur
 • 50PLUS fractieoverleg (VERPLAATST naar 070217)
 • Overleg fractie en adviseurs.

   — Locatie: Provinciehuis, Tredde Seksjekeamer
 •  
 • 13:00 - 15:00 uur
 • 50PLUS fractieoverleg
 • Gesprek fractie(ondersteuning) met zorgondernemer.

   — Locatie: 3de Seksjekeamer

 

 •  
 • 13:00 - 15:00 uur
 • 50PLUS fractieoverleg
 • Overleg fractie en adviseurs.

   — Locatie: Provinciehuis, fractiekamer 50PLUS
 •  
 • 15:00 - 16:00 uur
 • Fractieoverleg met GS over kadernota 2018
 • Het college heeft op 23 december 2016 een brief aan de Staten gestuurd waarin de vervolgprocedure Kadernota 2018 is toelicht. In de brief wordt de mogelijkheid geboden aan de fracties om met een delegatie van het college in gesprek te gaan over voorstellen. 50PLUS maakt hier gebruik van.

   

   — Locatie: Provinciehuis, 3de Seksjekeamer

 

 •  
 • 19:00 - 21:00 uur
 • Statencommissie Kadernota
 • In het presidium van 16 december is de brief van GS over de procedure rondom de kadernota besproken. Het presidium heeft toen besloten dat er op 8 februari 2017 een Statencommissie plaatsvindt. In de commissie van 8 februari kunnen fracties hun voorstellen voor de kadernota 2018 inbrengen.

   

   — Locatie: Provinciehuis, Kommisjeseal
 •  
 • 08:30 -10:00 uur
 • Steatekomitee Frysk
 • Interne commissie Friese Taal & Cultuur

   — Locatie: Provinciehuis, Twadde Seksjekeamer
 •  
 • 09:00 - 09.45 uur
 • Vooroverleg Xpertmeeting circulaire economie
 • Voorbereidende bijeenkomst t.b.v. expertmeeting.

   — Locatie: Provinciehuis, 4de Seksjekeamer
 •  
 • 10:00 - 12:00 uur
 • Presidium
 • Vergadering agendacommissie, fractievoorzitters en voorzitter Staten.

   — Locatie: Provinciehuis, Kofjekeamer
 •  
 • 12:30 - 13:30 uur
 • Auditcommissie
 • Interne commissie financiële zaken.

   — Locatie: Provinciehuis, 5de Seksjekeamer
 •  
 • 13:00 - 14:30 uur
 • Werkgroep gedragscode
 • Interne werkgroep actualisatie gedragscode.

   — Locatie: Provinciehuis, 1e Seksjekeamer
 •  
 • 13:30 - 15:00 uur
 • Auditcommissie
 • Interne commissie financiële zaken.

   — Locatie: Provinciehuis, 2de Seksjekeamer
 •  
 • 15:30 - 16:30 uur
 • Bijeenkomst beleid van deze tijd
 • Bijeenkomst over beleid van deze tijd.

   — Locatie: Kamer Statengriffier
 •  
 • 17:00 - 18:00 uur
 • Presentatie NRK-rapport
 • Tijdens deze presentatie geeft de Noordelijke Rekenkamer (NRK) uitleg over het rapport "Op eigen benen?"

   — Locatie: Provinciehuis, Kommisjeseal

 

 •  
 • 14:00 - 18:00 uur
 • 50PLUS fractievergadering
 • Vergadering 50PLUS Statenfractie met adviseurs en leden.

   — Locatie: Fjirde Seksjekeamer, Provinciehuis

 

 •  
 • 10:00 - 17:00 uur
 • Provinsjale Steaten
 • vergadering

   — Locatie: Steateseal, Provinciehuis

 

 •  
 • 15:00 - 17:00 uur
 • Bûtengewoane Steategearkomste
 • Tijdens deze buitengewone Statenvergadering zal de formele installatie van de Commissaris van de Koning, de heer Arno Brok, plaatsvinden.

   

   — Locatie: Provinciehuis, Statenzaal

 

 •  
 • 07:30 - 21:00 uur
 • Tweede Kamerverkiezingen
 • Vandaag zijn er verkiezingen voor de Tweede Kamer. De stembureaus zijn open van 07.30 tot 21.00 uur. Voor zogeheten 'bijzondere stembureaus' en voor mobiele stembureaus zijn afwijkende openingstijden mogelijk. Zij kunnen eerder of later open gaan en eerder (niet later) sluiten.

   

   — Locatie: Nederland

 

 •  
 • 14:00 - 18:00 uur
 • 50PLUS fractievergadering
 • Vergadering 50PLUS Statenfractie met adviseurs en leden.

   — Locatie: Tredde Seksjekeamer, Provinciehuis

 

 •  
 • 10:00 - 17:00 uur
 • Provinsjale Steaten
 • Vergadering van Provinciale Staten.

  Voor de agenda klikt u hier.

   — Locatie: Steateseal

 

 •  
 • 16:00 - 18:00 uur
 • Steatemerk
 • Wat vinden inwoners van Fryslân van de voorstellen van het college van Gedeputeerde Staten? Om daar beter zicht op te krijgen, houden Provinciale Staten maandelijks een Steatemerk (statenmarkt). Statenleden kunnen zich daar laten informeren over onderwerpen waarover zij een besluit moeten nemen. Burgers, ambtenaren en statenleden kunnen elkaar ontmoeten en informeren. De uitwisseling van informatie op de markt vervangt de vroegere inspraak in de Statencommissie.

  De onderwerpen van de Steatemerk vindt u hier.

   — Locatie: Provinciehuis, Kommisjeseal

 

 •  
 • 09.30 - 12.00 uur
 • Beleid van deze tijd
 • Overleg fractievoorzitters over bestuurlijke vernieuwing.

   — Locatie: Provinciehuis, Kommisjeseal
 •  
 • 13:00 - 14:00 uur
 • Vooroverleg Auditcommissie
 • Overleg financiële commissie fracties.

   — Locatie: Provinciehuis, 5de Seksjekeamer
 •  
 • 14:00 - 15:30 uur
 • Auditcommissie
 • Commissie financiële zaken.

   — Locatie: Provinciehuis, Twadde Seksjekeamer
 •  
 • 16:00 - 18:00 uur
 • Presidium
 • Overleg fractievoorzitters staten.

   — Locatie: Provinciehuis, Kofjekeamer
 •  
 • 19:00 - 21:00 uur
 • Commissievergadering
 • Commissie vergadering vaarwegen en havens

   — Locatie: Provinciehuis, Kommisjeseal
 •  
 • 21:00 - 23:00 uur
 • Commissievergadering
 • Besloten commissievergadering deelname provincie Windpark Fryslân. 

   — Locatie: Provinciehuis, Kommisjeseal

 

 •  
 • 09:00 - 17:00 uur
 • Tweede Paasdag
 • Roostervrije dag.

 

 •  
 • 14:00 - 18:00 uur
 • 50PLUS fractievergadering
 • Vergadering 50PLUS Statenfractie met adviseurs en leden.

   — Locatie: Fjirde Seksjekeamer, Provinciehuis

 

 •  
 • 10:00 - 17:00 uur
 • Provinsjale Steaten
 • vergadering

   — Locatie: Steateseal

 

 •  
 • 09:00 - 17:00 uur
 • Koningsdag
 • Roostervrije dag

 

 •  
 • 09:00 - 17:00 uur
 • Roostervrije dag
 • Roostervrije dag na Koningsdag.

 

 •  
 • 09:00 - 17:00 uur
 • Bevrijdingsdag
 • Roostervrije dag.

 

 •  
 • 14:00 - 18:00 uur
 • 50PLUS fractievergadering
 • Vergadering 50PLUS Statenfractie met adviseurs en leden.

   — Locatie: Tredde Seksjekeamer, Provinciehuis

 

 •  
 • 10:00 - 17:00 uur
 • Provinsjale Steaten
 • vergadering

   — Locatie: Steateseal, Provinciehuis

 

 •  
 • 09:00 - 19:00 uur
 • Hemelvaartsdag
 • Roostervrije dag

 

 •  
 • 09:00 - 17:00 uur
 • Roostervrije dag
 • Roostervrije dag i.v.m. Hemelvaartsdag

 

 •  
 • 09:00 - 17:00 uur
 • Tweede Pinksterdag
 • Roostervrije dag

 

 •  
 • 14:00 - 18:00 uur
 • 50PLUS fractievergadering
 • Vergadering 50PLUS Statenfractie met adviseurs en leden.

   — Locatie: Tredde Seksjekeamer, Provinciehuis

 

 •  
 • 14:00 - 17:00 uur
 • Provinsjale Steaten (kadernota)
 • vergadering

   — Locatie: Steateseal, Provinciehuis

 

 •  
 • 14:00 - 18:00 uur
 • 50PLUS fractievergadering
 • Vergadering 50PLUS Statenfractie met adviseurs en leden.

   — Locatie: Tredde Seksjekeamer, Provinciehuis

 

 •  
 • 10:00 - 17:00 uur
 • Provinsjale Steaten
 • vergadering

   — Locatie: Steateseal, Provinciehuis

 

 •  
 • 09:00 - 11:00 uur
 • Presidium
 • vergadering van fractievoorzitters en voorzitter Provinciale Staten

   — Locatie: Provinciehuis, Kofjekeamer
 •  
 • 13:00 - 15:00 uur
 • Informerende commissie Veenweidevisie
 • Doel van de commissie is om inzicht te krijgen in de visie van de fracties op de voortgang en structuurwijziging van het uitvoeringsprogramma Veenweidevisie. Voor agenda klik hier

   — Locatie: Provinciehuis, Commissiezaal
 •  
 • 16:00 - 18:00 uur
 • Statenmarkt
 • Wat vinden inwoners van Fryslân van de voorstellen van het college van Gedeputeerde Staten? Om daar beter zicht op te krijgen, houden Provinciale Staten maandelijks een Steatemerk (statenmarkt). Statenleden kunnen zich daar laten informeren over onderwerpen waarover zij een besluit moeten nemen. Burgers, ambtenaren en statenleden kunnen elkaar ontmoeten en informeren. De uitwisseling van informatie op de markt vervangt de vroegere inspraak in de Statencommissie.

  Onderwerpen van de Steatemerk vindt u hier.

   — Locatie: Provinciehuis, Bedrijfsrestaurant
 •  
 • 19:00 - 22:00 uur
 • Commissie Ganzenaanpak en Leefbaarheid
 • In deze commissie worden onderwerpen besproken die op verzoek van fracties of individuele statenleden geagendeerd zijn ter voorbereiding op de besluitvorming in Provinciale Staten. De agenda vindt u HIER

   — Locatie: Commissiezaal

 

 •  
 • 14:00 - 18:00 uur
 • 50PLUS fractievergadering
 • Voorbereiding op Statenvergadering 12 juli 2017 in overleg met fractie, ondersteuners, adviseurs en andere belangstellenden.

   — Locatie: Provinciehuis, derde sectiekamer

 

 •  
 • 10:00 - 16:00 uur
 • Provinciale Staten
 • Vergadering van de Staten van Friesland. Onderwerpen en agenda vindt u HIER.

   — Locatie: Provinciehuis, Statenzaal

 

 •  
 • 14:00 - 18:00 uur
 • 50PLUS fractievergadering
 • Vergadering 50PLUS Statenfractie met adviseurs en leden.

   — Locatie: Tredde Seksjekeamer, Provinciehuis

 

 •  
 • 10:00 - 17:00 uur
 • Provinsjale Steaten
 • vergadering

   — Locatie: Steateseal, Provinciehuis

 

 •  
 • 14:00 - 18:00 uur
 • 50PLUS fractievergadering
 • Vergadering 50PLUS Statenfractie met adviseurs en leden.

   — Locatie: Tredde Seksjekeamer, Provinciehuis

 

 •  
 • 10:00 - 17:00 uur
 • Provinsjale Steaten
 • vergadering

   — Locatie: Steateseal, Provinciehuis

 

 •  
 • 16:00 - 18:00 uur
 • 50PLUS fractievergadering
 • Vergadering 50PLUS Statenfractie met adviseurs en leden.

   — Locatie: Tredde Seksjekeamer, Provinciehuis

 

 •  
 • 10:00 - 17:00 uur
 • Provinsjale Steaten
 • vergadering

   — Locatie: Steateseal, Provinciehuis

 

 •  
 • 16:00 - 18:00 uur
 • 50PLUS fractievergadering
 • Vergadering 50PLUS Statenfractie met adviseurs en leden.

   — Locatie: Tredde Seksjekeamer, Provinciehuis

 

 •  
 • 10:00 - 17:00 uur
 • Provinsjale Steaten (begroting)
 • vergadering

   — Locatie: Steatseal, Provinciehuis

 

 •  
 • 09:00 - 10:00 uur
 • Agindakommisje
 • De agendacommissie doet voorstellen over de vergadercyclus van Provinciale Staten.

   — Locatie: Provinciehuis, kofjekeamer
 •  
 • 11:00 - 13:00 uur
 • Presidium
 • Vergadering van fractievoorzitters.

   — Locatie: Provinciehuis, kofhekeamer
 •  
 • 17:00 - 18:00 uur
 • Steatemerk (regulier)
 • Wat vinden inwoners van Fryslân van de voorstellen van het college van Gedeputeerde Staten? Om daar beter zicht op te krijgen, houden Provinciale Staten maandelijks een Steatemerk (statenmarkt). Statenleden kunnen zich daar laten informeren over onderwerpen waarover zij een besluit moeten nemen. Burgers, ambtenaren en statenleden kunnen elkaar ontmoeten en informeren. De uitwisseling van informatie op de markt vervangt de vroegere inspraak in de Statencommissie.

  Onderwerpen van de Steatemerk vindt u hier.

   — Locatie: Provinciehuis
 •  
 • 19:00 - 21:00 uur
 • Steatekommisje (byldfoarmjend)
 • Vergadering van Statenfracties ter voorbereiding op de Statenvergadering.

   — Locatie: Provinciehuis, commissiekamer

 

 •  
 • 16:00 - 18:00 uur
 • 50PLUS fractievergadering
 • Vergadering 50PLUS Statenfractie met adviseurs en leden.

   — Locatie: Trede Seksjekeamer, Provinciehuis

 

 •  
 • 10:00 - 17:00 uur
 • Provinsjale Steaten
 • vergadering

   — Locatie: Steateseal, Provinciehuis
 •  
 • 19:00 - 21:00 uur
 • Steatekommisje (oardielfoarmjend)
 • Commissievergadering ter voorbereiding op de Statenvergadering.

   — Locatie: Provinciehuis, commissiezaal

 

 •  
 • 13:30 - 17:30 uur
 • Provinciaal Jeugddebat
 • Moandei oankommend is it Provinsjaal Jeugddebat yn it provinsjehûs. Sa'n sechtich learlingen yn de leeftiid fan 12 oant 18 jier sille dy dei oan de slach mei de folgjende ûnderwerpen: jongerein en fieding, CH2018 en krimp, au pair foar âlderein en de ymplementaasje Wet Gebruik Friese Taal en jongerein.

   — Locatie: Provinciehuis, Statenzaal

 

 •  
 • 10:00 - 16:00 uur
 • Provinsjale Steaten
 • Vergadering van Provinciale Staten van Friesland.

   — Locatie: Provinciehuis, Statenzaal

 

 •  
 • 12:30 - 13:30 uur
 • Wolkom!
 • Yn it ramt fan Wolkom op ‘e lêste tongersdei fan ‘e moanne binne der op 30 novimber yn it Provinsjehûs dizze kear twa aktiviteiten. In lêzing mei de titel De woartels fan de Fryske Frijheid troch Gilles de Langen en Han Nijdam én de iepening fan in tentoanstelling.

   

   — Locatie: Provinciehuis, Kommisjeseal
 •  
 • 19:30 - 22:00 uur
 • Provinciale Staten in gesprek met Waterrecreatie
 • Op uitnodiging van de sector Waterrecreatie vindt een ontmoeting plaatst met de Statenleden.

   — Locatie: Provinciehuis, Kommisjeseal

 

 •  
 • 17:00 - 18:00 uur
 • Steatemerk
 • Wat vinden inwoners van Fryslân van de voorstellen van het college van Gedeputeerde Staten? Om daar beter zicht op te krijgen, houden Provinciale Staten maandelijks een Steatemerk (statenmarkt). Statenleden kunnen zich daar laten informeren over onderwerpen waarover zij een besluit moeten nemen. Burgers, ambtenaren en statenleden kunnen elkaar ontmoeten en informeren. De uitwisseling van informatie op de markt vervangt de vroegere inspraak in de Statencommissie.

  Onderwerpen van de Steatemerk vindt u hier.

   — Locatie: Provinciehuis
 •  
 • 19:00 - 21:00 uur
 • Steatekommisje (byldfoarmjend)
 • Commissievergadering ter voorbereiding op de Statenvergadering.

   — Locatie: Provinciehuis

 

 •  
 • 16:00 - 18:00 uur
 • Fractievergadering 50PLUS
 • Overleg fractie en adviseurs over komende Statenvergadering.

   — Locatie: Provinciehuis, Derde Sectiekamer

 

 •  
 • 09:00 uur - 11:00 uur
 • Agindakommisje
 • De agendacommissie is belast met agendering van voorstellen binnen de kaders van de vergadercyclus van de Staten.

   — Locatie: Provinciehuis, Kofjekeamer
 •  
 • 11:00 - 13:00 uur
 • Presidium
 • Vergadering van fractievoorzitters.

   — Locatie: Provinciehuis, kofjekeamer
 •  
 • 19:00 - 21:00 uur
 • Steatekommisje (oardielfoarmjend)
 • Commissievergadering ter voorbereiding op de Statenvergadering.

   — Locatie: Provinciehuis

 

 •  
 • 10:00 - 17:00 uur
 • Provinsjale Steaten
 • vergadering

   — Locatie: Steateseal

 

 •  
 • 10:30 - 12:00 uur
 • Presidium
 • Vergadering van fractievoorzitters en voorzitter Staten.

   — Locatie: Provinciehuis, Koffiekamer
 •  
 • 17:00 - 18:00 uur
 • Statenmarkt
 • Wat vinden inwoners van Fryslân van de voorstellen van het college van Gedeputeerde Staten? Om daar beter zicht op te krijgen, houden Provinciale Staten maandelijks een Steatemerk (statenmarkt). Statenleden kunnen zich daar laten informeren over onderwerpen waarover zij een besluit moeten nemen. Burgers, ambtenaren en statenleden kunnen elkaar ontmoeten en informeren. De uitwisseling van informatie op de markt vervangt de vroegere inspraak in de Statencommissie.

   

   — Locatie: Bedrijfsrestaurant
 •  
 • 19:00 - 21:00 uur
 • Statencommissie (beeldvormend)
 • Commissievergadering

   — Locatie: Commissiezaal

 

 •  
 • 17:00 - 18:00 uur
 • Statenmarkt
 • Wat vinden inwoners van Fryslân van de voorstellen van het college van Gedeputeerde Staten? Om daar beter zicht op te krijgen, houden Provinciale Staten maandelijks een Steatemerk (statenmarkt). Statenleden kunnen zich daar laten informeren over onderwerpen waarover zij een besluit moeten nemen. Burgers, ambtenaren en statenleden kunnen elkaar ontmoeten en informeren. De uitwisseling van informatie op de markt vervangt de vroegere inspraak in de Statencommissie.

   

   — Locatie: Commissiezaal of Bedrijfsrestaurant

 

 •  
 • 19:00 - 21:30 uur
 • Statencommissie
 • Vergadering

   — Locatie: Provinciehuis, Commissiezaal

 

 •  
 • 16:00 - 18:00 uur
 • 50PLUS Fractievergadering
 • Voorbereiding komende Statenvergadering door fractie en adviseurs.

   — Locatie: Provinciehuis, derde sectiekamer

 

 •  
 • 10:00 - 16:00 uur
 • Provinciale Staten
 • Vergadering van de Staten van Fryslân

  Agenda bespreekpunten:

  06. Minder Belied en Regels

  07. FOM diel 2 en beliedsbrief Wurk en Groei

  08. Utfieringsprogramma Feangreidefisy 2018/2019

  09. Foarnommen beslút oangeande de oprjochting en it bestjoer fan de besletten fennoatskip mei beheinde oanspraaklikens Fryslân Hurde Wyn B.V.

  10. Fryske Guozzeoanpak 2017-2020

     

   — Locatie: Provinciehuis, Statenzaal

 

 •  
 • 17:00 - 18:00 uur
 • Statenmarkt
 • Wat vinden inwoners van Fryslân van de voorstellen van het college van Gedeputeerde Staten? Om daar beter zicht op te krijgen, houden Provinciale Staten maandelijks een Steatemerk (statenmarkt). Statenleden kunnen zich daar laten informeren over onderwerpen waarover zij een besluit moeten nemen. Burgers, ambtenaren en statenleden kunnen elkaar ontmoeten en informeren. De uitwisseling van informatie op de markt vervangt de vroegere inspraak in de Statencommissie.

   

   — Locatie: Provinciehuis
 •  
 • 19:00 - 21:00 uur
 • Statencommissie
 • Vergadering

   — Locatie: Provinciehuis, Commissiezaal

 

 •  
 • 16:00 - 18:00 uur
 • 50PLUS Fractievergadering
 • Voorbereiding op komende Statenvergadering door fractie en adviseurs.

   — Locatie: Provinciehuis, derde sectiekamer

 

 •  
 • 19:00 - 21:00 uur
 • Statencommissie
 • Vergadering

   — Locatie: Provinciehuis, Commissiezaal
 •  
 • 10:30 - 12:00 uur
 • Presidium
 • Vergadering van fractievoorzitters en voorzitter van de Staten.

   — Locatie: Provinciehuis, Koffiekamer

 

 •  
 • Provinciale Staten
 • Vergadering

   — Locatie: Provinciehuis, Statenzaal

 

 •  
 • Voorjaarsvakantie
 • fractiebureau gesloten

 

 •  
 • Voorjaarsvakantie
 • fractiebureau gesloten

 

 •  
 • Voorjaarsvakantie
 • fractiebureau gesloten

 

 •  
 • Voorjaarsvakantie
 • fractiebureau gesloten

 

 •  
 • Voorjaarsvakantie
 • fractiebureau gesloten

 

 •  
 • 17:00 - 18:00 uur
 • Statenmarkt
 • Wat vinden inwoners van Fryslân van de voorstellen van het college van Gedeputeerde Staten? Om daar beter zicht op te krijgen, houden Provinciale Staten maandelijks een Steatemerk (statenmarkt). Statenleden kunnen zich daar laten informeren over onderwerpen waarover zij een besluit moeten nemen. Burgers, ambtenaren en statenleden kunnen elkaar ontmoeten en informeren. De uitwisseling van informatie op de markt vervangt de vroegere inspraak in de Statencommissie.

   

   — Locatie: Provinciehuis
 •  
 • 19:00 - 21:00 uur
 • Statencommissie
 • Vergadering

   — Locatie: Provinciehuis, Commissiezaal

 

 •  
 • 10:30 - 12:00 uur
 • Presidium
 • Vergadering van fractievoorzitters en voorzitter Staten.

   — Locatie: Provinciehuis, Koffiekamer

 

 •  
 • 16:00 - 18:00 uur
 • 50PLUS Fractievergadering
 • Voorbereiding komende Statenvergadering door fractie en adviseurs.

   — Locatie: Provinciehuis, derde sectiekamer

 

 •  
 • 19:00 - 21:00 uur
 • Statencommissie
 • Vergadering

   — Locatie: Provinciehuis, Commissiezaal

 

 •  
 • 10:00 - 16:00 uur
 • Provinciale Staten
 • Voor de agenda van de Statenvergadering klikt u hier.

   — Locatie: Provinciehuis, Statenzaal

 

 •  
 • Goede vrijdag
 • fractiebureau gesloten

 

 •  
 • 2e Paasdag
 • fractiebureau gesloten

 

 •  
 • 14:00 - 19:30 uur
 • De Boer Op
 • Teambuilding Statenfracties en ondersteuning.

   — Locatie: Bakkeveen
 •  
 • 09:00 - 12:00 uur
 • Bijeenkomst over integriteit
 • Workshop over integriteit voor Statenleden, eerste opvolgers, fractiemedewerkers, college en directie.

   — Locatie: Provinciehuis, Kommisjeseal
 •  
 • 12:00 - 13:00 uur
 • Informatieve inloopbijeenkomst
 • Op 20 maart 2018 heeft GS een besluit genomen over het starten van de experimenten met het strekken van de buslijnen 51 en 54. Dit was nodig om de nieuwe haltevoorzieningen tijdig gereed te hebben en de uitkomst van de experimenten mee te nemen bij de voorbereiding van de aanbesteding van de nieuwe busconcessie vanaf 2022. De ambtelijke dienst wil de fracties nu bijpraten over het proces van besluitvorming van het strekken van de buslijnen 51 en 54. 

   — Locatie: Provinciehuis, Parseromte
 •  
 • 13:00 - 14:00 uur
 • Woordvoerdersoverleg ontwikkeling Fryske Deal
 • Overleg tussen woordvoerders over ontwikkeling Fryske Deal.

   — Locatie: Provinciehuis, 2de Sectiekamer
 •  
 • 12:00 - 13:00 uur
 • Werkgroep Bestuurlijke Vernieuwing
 • Werkgroep fractievoorzitters op het terrein van bestuurlijke vernieuwing.

   — Locatie: Provinciehuis, 5de Sectiekamer

 

 •  
 • 19:00 - 22:00 uur
 • Hoorzitting Burgumer Mar
 • Als voorbereiding op de besluitvorming door PS over het snelvaargebied Burgumer Mar, wordt door PS een hoorzitting op locatie gehouden.

   — Locatie: Gemeentehuis Tystjerksteradiel, Raadhuisweg 7 Burgum

 

 •  
 • 19:00 - 22:00 uur
 • Hoorzitting maatregelen De Skieding
 • Voorafgaand aan de besluitvorming door PS over aanvullende verkeersmaatregelen bij De Skieding wordt een hoorzitting op locatie gehouden door PS. Het onderliggende voorstel kunt u hier lezen.

   — Locatie: Gemeentehuis Buitenpost

 

 •  
 • 19:00 - 21:00 uur
 • Statencommissie (beeldvormend)
 • Commissievergadering.

   — Locatie: Provinciehuis, Commissiezaal
 •  
 • 17:00 - 18:00 uur
 • Statenmarkt
 • Wat vinden inwoners van Fryslân van de voorstellen van het college van Gedeputeerde Staten? Om daar beter zicht op te krijgen, houden Provinciale Staten maandelijks een Steatemerk (statenmarkt). Statenleden kunnen zich daar laten informeren over onderwerpen waarover zij een besluit moeten nemen. Burgers, ambtenaren en statenleden kunnen elkaar ontmoeten en informeren. De uitwisseling van informatie op de markt vervangt de vroegere inspraak in de Statencommissie.

  De onderwerpen vindt u hier.

   — Locatie: Provinciehuis, Bedrijfsrestaurant

 

 •  
 • 16:00 - 18:00 uur
 • 50PLUS Fractievergadering
 • Voorbereiding op Statenvergadering door fractie en adviseurs.

   — Locatie: Provinciehuis, derde sectiekamer

 

 •  
 • 10:30 - 12:00 uur
 • Presidium
 • Vergadering van fractievoorzitters en voorzitter Staten.

   — Locatie: Provinciehuis, Koffiekamer
 •  
 • 19:00 - 21:00 uur
 • Statencommissie (oordeelvormend)
 • Commissievergadering.

   — Locatie: Provinciehuis, Commissiezaal

 

 •  
 • 10:00 - 16:00 uur
 • Provinciale Staten
 • Vergadering van de Staten van Fryslân. De agenda van deze vergadering vindt u hier.

   — Locatie: Provinciehuis, Statenzaal

 

 •  
 • Koningsdag
 • fractiebureau gesloten

 

 •  
 • Meivakantie
 • fractiebureau gesloten

 

 •  
 • Meivakantie
 • fractiebureau gesloten

 

 •  
 • Meivakantie
 • fractiebureau gesloten

 

 •  
 • Meivakantie
 • fractiebureau gesloten

 

 •  
 • Meivakantie
 • fractiebureau gesloten

 

 •  
 • 13:30 - 14:30 uur
 • Statenmarkt (jaarstukken)
 • Wat vinden inwoners van Fryslân van de voorstellen van het college van Gedeputeerde Staten? Om daar beter zicht op te krijgen, houden Provinciale Staten maandelijks een Steatemerk (statenmarkt). Statenleden kunnen zich daar laten informeren over onderwerpen waarover zij een besluit moeten nemen. Burgers, ambtenaren en statenleden kunnen elkaar ontmoeten en informeren. De uitwisseling van informatie op de markt vervangt de vroegere inspraak in de Statencommissie.

   

   — Locatie: Commissiezaal of Bedrijfsrestaurant
 •  
 • 17:00 - 18:00 uur
 • Statenmarkt (regulier)
 • Wat vinden inwoners van Fryslân van de voorstellen van het college van Gedeputeerde Staten? Om daar beter zicht op te krijgen, houden Provinciale Staten maandelijks een Steatemerk (statenmarkt). Statenleden kunnen zich daar laten informeren over onderwerpen waarover zij een besluit moeten nemen. Burgers, ambtenaren en statenleden kunnen elkaar ontmoeten en informeren. De uitwisseling van informatie op de markt vervangt de vroegere inspraak in de Statencommissie.

   

   — Locatie: Commissiezaal of Bedrijfsrestaurant
 •  
 • 15:00 - 17:00 uur
 • Statencommissie (beeldvormend)
 • Commissievergadering.

   — Locatie: Provinciehuis, Commissiezaal
 •  
 • 19:00 - 21:00 uur
 • Statencommissie (beeldvormend)
 • Commissievergadering.

   — Locatie: Provinciehuis, Commissiezaal

 

 •  
 • Hemelvaartsdag
 • fractiebureau gesloten

 

 •  
 • 16:00 - 18:00 uur
 • 50PLUS Fractievergadering
 • Voorbereiding komende Statenvergadering door fractie en adviseurs.

   — Locatie: Provinciehuis, derde sectiekamer

 

 •  
 • 10:30 - 12:00 uur
 • Presidium
 • Vergadering van fractievoorzitters en voorzitter Staten.

   — Locatie: Provinciehuis, Koffiekamer
 •  
 • 19:00 - 21:00 uur
 • Statencommissie (oordeelvormend)
 • Commissievergadering.

   — Locatie: Provinciehuis, Commissiezaal

 

 •  
 • 2e Pinksterdag
 • fractiebureau gesloten

 

 •  
 • 10:00 - 16:00 uur
 • Provinciale Staten
 • Vergadering van de Staten van Fryslân.

   — Locatie: Provinciehuis, Statenzaal

 

 •  
 • 17:00 - 18:00 uur
 • Statenmarkt
 • Wat vinden inwoners van Fryslân van de voorstellen van het college van Gedeputeerde Staten? Om daar beter zicht op te krijgen, houden Provinciale Staten maandelijks een Steatemerk (statenmarkt). Statenleden kunnen zich daar laten informeren over onderwerpen waarover zij een besluit moeten nemen. Burgers, ambtenaren en statenleden kunnen elkaar ontmoeten en informeren. De uitwisseling van informatie op de markt vervangt de vroegere inspraak in de Statencommissie.

   

   — Locatie: Commissiezaal of Bedrijfsrestaurant
 •  
 • 19:00 - 21:00 uur
 • Statencommissie (beeldvormend)
 • Commissievergadering.

   — Locatie: Provinciehuis, Commissiezaal

 

 •  
 • 50PLUS Fractievergadering
 • Voorbereiding komende Statenvergadering door fractie en adviseurs.

   — Locatie: Provinciehuis, derde sectiekamer

 

 •  
 • 10:30 - 12:00 uur
 • Presidium
 • Vergadering van fractievoorzitters en voorzitter Staten.

   — Locatie: Provinciehuis, Koffiekamer
 •  
 • 19:00 - 21:00 uur
 • Statencommissie (oordeelvormend)
 • Commissievergadering.

   — Locatie: Provinciehuis, Commissiezaal

 

 •  
 • 10:00 - 16:00 uur
 • Provinciale Staten (regulier)
 • Vergadering van de Staten van Fryslân.

   — Locatie: Provinciehuis, Statenzaal

 

 •  
 • 10:00 - 16:00 uur
 • Provinciale Staten (kadernota)
 • Vergadering van de Staten van Fryslân.

   — Locatie: Provinciehuis, Statenzaal

 

 •  
 • 10:30 - 12:00 uur
 • Presidium
 • Vergadering van fractievoorzitters en voorzitter Staten.

   — Locatie: Provinciehuis, Koffiekamer
 •  
 • 17:00 - 18:00 uur
 • Statenmarkt (pm)
 • Wat vinden inwoners van Fryslân van de voorstellen van het college van Gedeputeerde Staten? Om daar beter zicht op te krijgen, houden Provinciale Staten maandelijks een Steatemerk (statenmarkt). Statenleden kunnen zich daar laten informeren over onderwerpen waarover zij een besluit moeten nemen. Burgers, ambtenaren en statenleden kunnen elkaar ontmoeten en informeren.

  Agenda 4 juli

  1. Tussenstap Friese Veenweideaanpak 2020-2030
  Op 21 januari 2015 is door PS ingestemd met de veenweidevisie die een tijdhorizon tot 2050/2100 heeft. Voor de uitvoering van de veenweidevisie is toen € 12 miljoen beschikbaar gesteld. Nu ligt de Tussenstap Friese Veenweideaanpak 2020-2030 voor. In deze Tussenstap worden enkele opgaven aangescherpt met het nieuwe kabinetsbeleid.

  Een aantal fracties, waaronder 50PLUS Fryslân, heeft onlangs een initiatiefvoorstel gemaakt. Hierin wordt voorgesteld forse stappen voorgesteld om tot een aanzienlijke CO2 reductie te komen door o.a. verlaging van het waterpeil. In PS van mei 2018 hebben de initiatiefnemers voorlopig hun plan teruggenomen, omdat er (nog?) geen meerderheid voor te vinden was. Wel heeft het college toegezegd een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse te maken van het initiatiefvoorstel. Die is nog niet volledig klaar.

  2. Natuur in Fryslân: haalbaar en betaalbaar – Uitwerking onderzoek bureau BMC
  Bureau BMC heeft op verzoek van GS een analyse gemaakt van de kosten en baten van het Uitvoeringsprogramma Natuur 2014 – 2027. Conclusie: bij onveranderd beleid komt de provincie in 2027 uit op een tekort van € 56 miljoen (dat is 5,9% op het totale budget Natuuropgave).
  GS heeft vier scenario’s uitgewerkt. Vanuit de Friese mienskip is een aanbod gedaan om een alternatief, vijfde scenario uit te werken.  PS wordt gevraagd op 18 juli 2018 een keuze te maken.

  De voorstellen van het college en de achtergrondstukken zijn hier te vinden.

   

   

   — Locatie: Bedrijfsrestaurant
 •  
 • 19:00 - 21:00 uur
 • Statencommissie (beeldvormend)
 • Commissievergadering.

   — Locatie: Provinciehuis, Commissiezaal

 

 •  
 • 16:00 - 18:00 uur
 • 50PLUS Fractievergadering
 • Voorbereiding komende Statenvergadering door fractie en adviseurs.

   — Locatie: Provinciehuis, derde sectiekamer

 

 •  
 • 19:00 - 21:00 uur
 • Statencommissie (oordeelvormend)
 • Commissievergadering.

   — Locatie: Provinciehuis, Commissiezaal

 

 •  
 • 10:00 - 16:00 uur
 • Provinciale Staten
 • Vergadering van de Staten van Fryslân.

   — Locatie: Provinciehuis, Statenzaal

 

 •  
 • 17:00 - 18:00 uur
 • Statenmarkt
 • Wat vinden inwoners van Fryslân van de voorstellen van het college van Gedeputeerde Staten? Om daar beter zicht op te krijgen, houden Provinciale Staten maandelijks een Steatemerk (statenmarkt). Statenleden kunnen zich daar laten informeren over onderwerpen waarover zij een besluit moeten nemen. Burgers, ambtenaren en statenleden kunnen elkaar ontmoeten en informeren. De uitwisseling van informatie op de markt vervangt de vroegere inspraak in de Statencommissie.

   

   — Locatie: Commissiezaal of Bedrijfsrestaurant
 •  
 • 19:00 - 21:00 uur
 • Statencommissie (beeldvormend)
 • Commissievergadering

   — Locatie: Provinciehuis, Commissiezaal

 

 •  
 • Presidium
 • Vergadering van fractievoorzitters en voorzitter Staten.

   — Locatie: Provinciehuis, Koffiekamer
 •  
 • 19:00 -21:00 uur
 • Statencommissie (oordeelvormend)
 • Commissievergadering

   — Locatie: Provinciehuis, Commissiezaal

 

 •  
 • Prinsjesdag
 • fractiebureau geopend

 

 •  
 • 09:00 - 18:00 uur
 • Steatesilen
 • Zeilevenement Statenfracties.

   — Locatie: PM

 

 •  
 • 10:00 - 16:00 uur
 • Provinciale Staten
 • Vergadering van de Staten van Fryslân.

   — Locatie: Provinciehuis, Statenzaal

 

 •  
 • 10:30 - 12:00 uur
 • Presidium
 • Vergadering van fractievoorzitters en voorzitter Staten.

   — Locatie: Provinciehuis, Koffiekamer
 •  
 • 17:00 - 18:00 uur
 • Statenmarkt
 • Wat vinden inwoners van Fryslân van de voorstellen van het college van Gedeputeerde Staten? Om daar beter zicht op te krijgen, houden Provinciale Staten maandelijks een Steatemerk (statenmarkt). Statenleden kunnen zich daar laten informeren over onderwerpen waarover zij een besluit moeten nemen. Burgers, ambtenaren en statenleden kunnen elkaar ontmoeten en informeren. De uitwisseling van informatie op de markt vervangt de vroegere inspraak in de Statencommissie.

   

   — Locatie: Commissiezaal of Bedrijfsrestaurant
 •  
 • 19:00 - 21:00 uur
 • Statencommissie (beeldvormend)
 • Commissievergadering

   — Locatie: Provinciehuis, Commissiezaal

 

 •  
 • 19:00 - 21:00 uur
 • Statencommissie (oordeelvormend)
 • Commissievergadering

   — Locatie: Provinciehuis, Commissiezaal

 

 •  
 • 10:00 - 16:00 uur
 • Provinciale Staten
 • Vergadering van de Staten van Fryslân.

   — Locatie: Provinciehuis, Statenzaal

 

 •  
 • 09:30 - 10:30 uur
 • Statenmarkt (begroting)
 • Wat vinden inwoners van Fryslân van de voorstellen van het college van Gedeputeerde Staten? Om daar beter zicht op te krijgen, houden Provinciale Staten maandelijks een Steatemerk (statenmarkt). Statenleden kunnen zich daar laten informeren over onderwerpen waarover zij een besluit moeten nemen. Burgers, ambtenaren en statenleden kunnen elkaar ontmoeten en informeren. De uitwisseling van informatie op de markt vervangt de vroegere inspraak in de Statencommissie.

   

   — Locatie: Commissiezaal of Bedrijfsrestaurant
 •  
 • 11:00 - 12:30 uur
 • Staencommissie (beeldvormend)
 • Commissievergadering.

   — Locatie: Provinciehuis, Commissiezaal
 •  
 • 13:30 - 15:00 uur
 • Statencommissie (oordeelvormend)
 • Commissievergadering.

   — Locatie: Provinciehuis, Commissiezaal

 

 •  
 • 10:00 - 16:00 uur
 • Provinciale Staten (begroting)
 • Vergadering van de Staten van Fryslân.

   — Locatie: Provinciehuis, Statenzaal

 

 •  
 • 10:30 - 12:00 uur
 • Presidium
 • Vergadering van fractievoorzitters en voorzitter Staten.

   — Locatie: Provinciehuis, Koffiekamer
 •  
 • 17:00 - 18:00 uur
 • Statenmarkt
 • Wat vinden inwoners van Fryslân van de voorstellen van het college van Gedeputeerde Staten? Om daar beter zicht op te krijgen, houden Provinciale Staten maandelijks een Steatemerk (statenmarkt). Statenleden kunnen zich daar laten informeren over onderwerpen waarover zij een besluit moeten nemen. Burgers, ambtenaren en statenleden kunnen elkaar ontmoeten en informeren. De uitwisseling van informatie op de markt vervangt de vroegere inspraak in de Statencommissie.

   

   — Locatie: Commissiezaal of Bedrijfsrestaurant
 •  
 • 17:00 - 18:00 uur
 • Statencommissie (beeldvormend)
 • Commissievergadering.

   — Locatie: Provinciehuis, Commissiezaal
 •  
 • 20:30 - 22:00 uur
 • Statencommissie (oordeelvormend)
 • Commissievergadering.

   — Locatie: Provinciehuis, Commissiezaal
 •  
 • 12:00 - !4:00 uur
 • Expert-Meeting Anders Formeren
 • Op woensdag 21 november 2018 vindt in de Commissiezaal van het Provinciehuis, een Expert-Meeting plaats over het Initiatiefvoorstel van 50PLUS, genaamd Anders Formeren

   — Locatie: Provinciehuis, Commissiezaal

 

 •  
 • 10:00 - 16:00 uur
 • Provinciale Staten (regulier)
 • Vergadering van de Staten van Fryslân.

   — Locatie: Provinciehuis, Statenzaal

 

 •  
 • 10:30 - 12:00 uur
 • Presidium
 • Vergadering van fractievoorzitters en voorzitter Staten.

   — Locatie: Provinciehuis, Koffiekamer

 

 •  
 • 17:00 - 18:00 uur
 • Statenmarkt
 • Wat vinden inwoners van Fryslân van de voorstellen van het college van Gedeputeerde Staten? Om daar beter zicht op te krijgen, houden Provinciale Staten maandelijks een Steatemerk (statenmarkt). Statenleden kunnen zich daar laten informeren over onderwerpen waarover zij een besluit moeten nemen. Burgers, ambtenaren en statenleden kunnen elkaar ontmoeten en informeren. De uitwisseling van informatie op de markt vervangt de vroegere inspraak in de Statencommissie.

   

   — Locatie: Commissiezaal of Bedrijfsrestaurant
 •  
 • 19:00 - 20:30 uur
 • Statencommissie (beeldvormend)
 • Commissievergadering.

   — Locatie: Provinciehuis, Commissiezaal
 •  
 • 20:30 - 22:00 uur
 • Statencommissie (oordeelvormend)
 • Commissievergadering.

   — Locatie: Provinciehuis, Commissiezaal

 

 •  
 • 10:00 - 16:00 uur
 • Provinciale Staten
 • Vergadering van de Staten van Fryslân.

   — Locatie: Provinciehuis, Statenzaal

 

 •  
 • 1e Kerstdag
 • fractiebureau gesloten

 

 •  
 • 2e Kerstdag
 • fractiebureau gesloten

 

 •  
 • 10:00 - 18: 00 uur
 • Provinsjale Steaten fan Fryslân
 • Vergadering van de Staten van Fryslân.

  Agenda:

  01.a. Opening en mededelingen

  01.b. Vaststelling agenda

  02. In memoriam ter nagedachtenis aan de heer Hettinga.

  03. Beëdiging nieuw lid de heer R.M. Burger

  04. Besluitenlijsten 19 december 2018, 9, 16 (2x) januari 2019

  05. Vragenuurtje

  06. Ingekomen stukken

  07. Rapport Noordelijke Rekenkamer "Werkt het?"

  08. Stappenplan zero-emissie treinverkeer Fryslân 2025

  09. Holwerd aan Zee

  10. Benoeming Ab-lid Waddenfonds

   

   — Locatie: Provinciehuis, Statenzaal

 

 •  
 • 13:00 - 17:00 uur
 • Werkbezoek Vliegbasis Leeuwarden
 • Werkbezoek statenfracties aan Vliegbasis Leeuwarden.

   — Locatie: Vliegbasis Leeuwarden

 

 •  
 • 19:00 - 22:00 UUR
 • Statencommissie
 • Commissievergadering.

   — Locatie: Provinciehuis, Commissiezaal
 •  
 • 16:00 - 18:00 uur
 • Statenmarkt
 • Openbare bespreking van onderwerpen die worden behandeld tijdens de Statenvergadering.

   — Locatie: Provinciehuis, bedrijfsrestaurant

 

 •  
 • 11:00 - 12:00 uur
 • Presidium
 • Vergadering van fractievoorzitters en voorzitter Staten.

   — Locatie: Provinciehuis, Koffiekamer
 •  
 • 13:00 - 16:00 uur
 • Werkgroep bestuurlijke vernieuwing
 • Vergadering leden Werkgroep bestuurlijke vernieuwing.

   — Locatie: Provinciehuis, Commissiezaal
 •  
 • 19:00 - 20:15 uur
 • Statencommissie (beeldvormend)
 • Vergadering van staten- en commissieleden over onderwerpen die besproken worden in de statenvergadering van 26 en 27 februari.

   — Locatie: Provinciehuis, Commissiezaal
 •  
 • 20:30 - 22:00 uur
 • Statencommissie (oordeelvormend)
 • Vergadering van staten- en commissieleden over onderwerpen die besproken worden in de statenvergadering van 26 en 27 februari.

   — Locatie: Provinciehuis, Commissiezaal

 

 •  
 • 08:00 - 11:00 uur
 • Aftrap Verkiezingscampagne PS 2019
 • Feestelijke aftrap van de verkiezingscampagne voor Provinciale Staten 2019.

   — Locatie: Leeuwarden

 

 •  
 • 19:00 - 22:00 uur
 • Provinciale Staten
 • Vergadering van de Staten van Fryslân.

   — Locatie: Provicniehuis, Statenzaal

 

 •  
 • 09:00 - 17:00 uur
 • Provinciale Staten
 • Vergadering van de Staten van Fryslân.

   — Locatie: Provinciehuis, Statenzaal

 

 •  
 • 10:00 - 11:30 uur
 • Statenmarkt
 • Openbare bespreking van onderwerpen die aan de orde komen in de Statenvergadering van 27  maart.

   — Locatie: Provinciehuis, bedrijsrestaurant
 •  
 • 13:00 - 15:00 uur
 • Statencommissie (beeldvormend)
 • Vergadering van staten- en commissieleden.

   — Locatie: Provinciehuis, Commissiezaal
 •  
 • 15:30 - 17:30 uur
 • Statencommissie (oordeelvormend)
 • Vergadering van Staten- en commissieleden.

   — Locatie: Provinciehuis, Commissiezaal

 

 •  
 • 08:00 - 21:00 uur
 • Verkiezingen Provinciale Staten
 • Verkiezingsdag voor Provinciale Staten en Waterschap.

   — Locatie: Provincie Fryslân.

 

 •  
 • 13:00 - 14:00 uur
 • Presidium
 • Vergadering van fractievoorzitters met voorzitter Staten.

   — Locatie: Provinciehuis, Koffiekamer
 •  
 • 15:00 - !7:00 uur
 • Provinciale Staten (regulier)
 • Vergadering van de Staten van Fryslân en afscheid vertrekkende Statenleden.

   — Locatie: Provinciehuis, Statenzaal

 

 •  
 • 10:00 - 15:00 uur
 • Provinciale Staten (installatie)
 • Vergadering van de Staten van Fryslân en installatie nieuwe Statenleden.

   — Locatie: Provinciehuis, Statenzaal